Úspechy žiakov

Školský rok 2021/2022

Súťaže vyhlasované MŠ SR
P.Č názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa krajská úroveň Celoslovenská úroveň medzinárodná úroveň
1.

 

 

Olympiáda v ANJ

kat. 2A

Ivana Baková, 2.A

 

  2. miesto    
2.

 

Olympiáda v ANJ

kat. 2B

 

Barbara Birošová, 3.D

 

  5.miesto

 

   
3.

 

 

Matematická olympiáda, kat. B

 

Branislav Ječim, 2.B

 

  12.miesto    
4.

 

 

Dilongová Trstená Natália Hatalová, 2.A     3.miesto  

Školský rok 2020/2021

Súťaže vyhlasované MŠ SR
P.Č názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa krajská úroveň Celoslovenská úroveň medzinárodná úroveň
1. 

 

 

Olympiáda v NEJ
kat. 2A
 
Sofia Gánovská 3.C
 
 
  postup z 1. miesta na OK
 
 
   
2. 

 

Olympiáda v NEJ 

kat. 2A

 

Lucia Leskovjanská 2.A 

 

 

  postup z 1. miesta na OK 

 

 

   
3. 

 

 

Chemická olympiáda kat.B 

 

Zuzana Mackovjaková, 2.A 

 

  5.miesto 

 

 

   
4. 

 

 

Chemická olympiáda kat.C 

 

Matej Grega 1.A 

 

  3.miesto 

 

 

   
5. 

 

Fyzikálna olympiáda 

 

Samuel Kačenga 

 

  1.miesto 

 

   

Školský rok 2018/2019

ANGLICKÝ JAZYK

 

Olympiáda v anglickom jazyku /vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR /-

Obvodné kolo:

 • kat2A miesto  M. Maršalek II. C, pripravovala PiM
 • 2B 2. Miesto K.Zahradníková III.C, pripravovala NeM

16.1 2019 krajské kolo:

 • Maršalek  2. miesto v kat. 2A, pripravovala PiM

 

Shakespeare’s Memorial (organizátor: 1. Súkromné gymnázium v Bratislave) prednes prózy v anglickom jazyku Kristína Zahradníková (III.C). V krajskom kole súťaže – 2. miesto.

 

Shakespeare’s Memorial – celoslovenské kolo v prednese vlastnej tvorby v ANJ nás reprezentovala Veronika Gregoriková III.C, pripravovala JaI

 

 

NEMECKÝ JAZYK

 

Okresné kolo olympiády – vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborne súťaž garantuje Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku

 • Sofia Gánovská – 1.C trieda – 1.miesto v kategórii 2A – pripravovala TuD
 • Timea Dimitrovová – 1.A trieda – 2.miesto v kategórii 2A – pripravovala TuD
 • Ivana Morihladková – 4.A trieda – 1.miesto v kategórii 2B – pripravovala TuD

 

GEOGRAFIA

 

Geografická olympiáda

 • Pencák 3. miesto celoštátne kolo /študenta pripravovala M. Šitárová/

Dejepisná vedomostná súťaž gymnazistov Cheb 2018

 • Palušák 4. C, K. Ernest 3. A, O. Gonda 3. C 62. miesto v medzinárodnom kole

Dejepisná vedomostná súťaž 2019

 • Gonda 3. C, O. Varga 3. C, M. Varga 3. C 7. miesto krajské kolo KSK /študentov pripravovala R. Kormošová/

Naše mesto – regionálne dejiny

 • Pollák, S. Ovčiariková, S. Harnuboglu 3. B  2. miesto / študentov pripravovala D. Kupčíková/

Eustory: Nežná revolúcia očami žijúcich svedkov

 • Š. Jasečko, A. Rimbalová 3. D úspešní riešitelia

 

FYZIKA

 

Fyzikálna olympiáda – krajské kolo

kategória D:

 • Krajské kolo: 1. miesto Samuel Kačenga

 

Postupová súťaž „Čo vieš o hviezdach „

 • Okresné kolo: 1. miesto Radoslava Hatalová, 3.A        
 • Krajské kolo: 3. miesto Radoslava Hatalová, 3.A
 • Slovenské kolo: 5. miesto Radoslava Hatalová, 3.A

 

Celoslovenské súťaže:

Fyzikálny náboj 2018   16. november  Košice

 • Miesto seniori Scholcz, Salugová ,Frlička, Hatalová , Oberta
 • miesto juniori Birošová, Dindová, Smorada, Kačenga, Kotrady

 

Medzinárodné súťaže

Fyziklání 2019 UK Praha

 • Diplom za účasť a obsadenie 33. Miesta : Frlička, Scholcz, Gurčík, Salugová ,Hatalová

Online súťaž  Junior Freshhh

 • tím 3.D triedy v zložení Matej Uhrin,Gérard Komara a Stanislav Švec obsadil 4 . miesto.

Fyzikálny náboj 2018

 • Starší študenti obsadili 17.-19. miesto v rámci Slovenska a mladší 30.-41. miesto.

 

CHÉMIA

 

Celoslovenská súťaž Mladí reportéri pre životné prostredie – Timea Dimitrovova z I.A – 1. miesto

 

 

INFORMATIKA

 

 • V šk. roku 2018/2019 v dňoch 18. 03. 2019 do 22. 03. 2019 sa zúčastnili žiaci Barbora Kubalcová, Matej Uhrín, Stanislav Švec z 3. D Jarnej školy v programovaní. Organizátorom je FRI UNIZA v Žiline. Počas týždenného pobytu sa zúčastnili súťaže v postavení solárneho auta, naprogramovaní autíčka a prejdení určenej trasy. Z cca 25 tímov obsadili 6. miesto. Aj napriek hendikepu (dostali dva-krát po sebe nefunkčné súčiastky, neexistujúce vedomosti z mikroelektroniky, elektroniky a spájkovania elektronických súčiastok) sa nevzdali a bojovali do konca. PaJ

 

 

 

MATEMATIKA

 

 • Matematická olympiáda – zodpovedná Mgr. S. Salajová, RNDr. A. Spišiaková krajské  kolo – D. Oberta-3.C- 14.miesto, Švec 3.D 35. Miesto,  Tokarčík-1.A  -13. miesto, Ivan Pacák -1.B – 49. Miesto

 

 • Korešpondenčný seminár z matematiky STROM – zodpovedná RNDr. A. Spišiaková  – D.  Oberta, 3.C – úspešný riešiteľ

 

 • Náboj – zodpovedná RNDr. A. Spišiaková družstvo Juniori: Jarošová, S. Kačenga, E. Povecová, I. Pacák, R. Susa 110. miesto

 

 • Košický Matboj – zodpovedná RNDr. A. Spišiaková, Družstvo – Branislav Pencák a Michal Gurčík z 4.C, Eduard Frlička z 4.A a Dušan Oberta z 3.C triedy. V silnej konkurencii sa umiestnili na peknom 18. mieste.
 • Družstvo Ruben Kotrady 2.D, Kamil Smorada Ivan Pacák 1.B, Boris Buza 1. C – 51. miesto
 • PIŠQWORKY – zodpovedná RNDr. A. Spišiaková , Mgr. G. Jedináková
 • postúpili 3 družstvá do krajského kola-  a jedno družstvo -4. miesto
 • Klokan – zodpovedná G. Jedináková – súťaži sa zúčastnilo 34 študentov našej školy – najlepšia študentka bola Andrea Bethetová – 45. – 70. miesto na Slovensku

 

 

OBČIANSKA NÁUKA

 

Olympiáda ľudských práv – krajské kolo /február 2018 , Košice/ – Denisa Kočišová /3.A/ – úspešná riešiteľka OĽP

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

20.11.2018  Bratislava Celoslovenská súťaž v rétorike: „Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka“ – E. Scholcz – 4.C-  1. miesto

Vyhlasovateľ: MŠVVaŠ SR, pripravila Dagmar Jurašková

 

 

Krajské kolo HK: Viktória Staňová III.D – 2. miesto s odporúčaním do celonárodného kola ako náhradníčka.

Krajské kolo olympiády SJL – Janka Rakytová II.C – 4. miesto.

Pripravovala: Dagmar Repaská

 

 

TELESNÁ VÝCHOVA

 

1.polrok /súťaže MŠ SR, M SR, súťaže KSK KE /

 

13.9.2018 – Okresné kolo Juniorskej štafety MMM v Košiciach – RoM                                       

21.9.2018 – Beh ulicami Smižian  / Kotradyová, 4.C/ – ToR                                                            

25.9.2018 – Plavecká štafeta /22 žiakov/ – PeM                                                                                

26.9.2018 – Obvodné kolo – cezpoľný beh – ToR

 • chlapci – 3.miesto /L.Koperdák, E.Frlička, T.Palušák/
 • dievčatá -1. miesto /N.Jenčušová, V.Kotradyová, S.Harnuboglu/

3.10.2018 – Krajské kolo – cezpoľný beh dievčatá – 1.miesto /N.Jenčušová, V.Kotradyová, M. Bdžochová/ – ToR                                                           

7.10.2018 – Účasť žiakov našej školy na Juniorskej štafete MMM v Košiciach – RoM                            

9.10.2018 – Obvodné kolo – bedminton – PeM

 • chlapci -3.m./ M.Prachnár, K.Smorada/
 • dievčatá –1.m. / V.Bednárová, L.Baková/

24.10.2018 – M SR cezpoľný beh dievčatá – ToR

 • miesto /Nora Jenčušová 2.A/
 • družstvo /Jenčušová, Kotradzová, Bdžochová/ – 6.miesto

25.10.2018 – Obvodné kolo – florbal dievčatá – 1.miesto – ToR                                                             

26.10.2018 – Obvodné kolo – florbal chlapci – 1.miesto – DoM                                                                  

7.11.2018-  Obvodné kolo – stolný tenis chlapci – 3.miesto – DoM                                                          

8.11.2018 – Obvodné kolo – stolný tenis dievčatá – 2.miesto – PeM                                                                                                                                                                                

16.11.2018 – Mixvolejbalový turnaj ku Dňu študentstva – 1.miesto – RoM, PeM                                           

20.11.2018 – DŠS –bedminton dievčatá RF – 2. miesto – PeM                                                                  

21.11.2018 – DŠS – bedminton chlapci RF – 3. Miesto – RoM                                                                  

26.11.2018 – DŠS SF – florbal chlapci – 1.miesto – DoM                                                                                               

28.11.2018 – Krajské kolo – bedminton dievčatá – 4.miesto – PeM                                                                                                                                                                 

30.11.2018 – Obvodné kolo – futsal chlapci   –  4.miesto – DoM                                                                                                                                  

10.12.2018 – DŠS RF – florbal chlapci – 3.miesto – DoM                                                                                           

7.11.- 20.12.2018 – Medzitriedny volejbalový turnaj – ToR, PeM                                                                    

 • m. – 1.C
 • m. – 4.C
 • m. – 3.B
 • m. – 2.C

 

2.polrok

17.1.2019 – Obvodné kolo – basketbal chlapci  1. miesto – DoM                                                          

18.1.2019 – Obvodné kolo – basketbal dievčatá  1. miesto – PeM                                                    

6.12.2019 – DŠS RF – florbal dievčatá – 1.miesto – ToR                                                        

8.2.2019 – DŠS, RF – futsal dievčatá  2. Miesto – DoM                                                                          

26.2.2019 –  Obvodné kolo – volejbal dievčatá 1. Miesto – RoM                                                         

1.3.2019 – Obvodné kolo – volejbal chlapci  3. Miesto – ToR

6.3.2019 –  Krajské kolo – basketbal dievčatá  4. Miesto – PeM                                                         

18.3.2019 –  Krajské kolo – basketbal chlapci    2.miesto – DoM                                                        

20.3.2019 – Krajské kolo – volejbal dievčatá   1.miesto – RoM

21.3.2019 –  Obvodné kolo – hádzaná chlapci  3. miesto – ToR                                                           

25.3.2019 – DŠS, RF – basketbal dievčatá  1. miesto – PeM                                                                  

27.3.2019 – DŠS, RF – basketbal chlapci  1. miesto – DoM                                                                   

28.3.2019 – Krajské kolo – florbal dievčatá – 1.miesto – DoM                                                             

29.3.2019 – Obvodné kolo – futbal chlapci  4. miesto – ToR                                                              

1.4.2019 –  Krajské kolo – florbal chlapci    9.miesto – ToR                                                                 

4.4.2019 – DŠS  –SF  volejbal dievčatá  1. Miesto – RoM                                                                       

5.4.2019 – Deň stolného tenisu – ToR                                                                                                        

10.4.2019 – DŠS, RF – volejbal chlapci  1. Miesto – ToR                                                                      

12.4.2019 – Okresné majstrovstvá školských pracovníkov – 1.miesto – ToR                                      

17.4.2019 – Krajská futbalová liga –chlapci – 2. Miesto – DoM                                                            

24.4.2019 – Obvodné kolo – atletika     1.miesto   /CH,D/  – DoM, PeM                                                      

25.4.2019 – DŠS  –FF  volejbal dievčatá  1. Miesto – PeM                                                                       

3.5.2019  – Krajské kolo – PeM,DoM

 • atletika, Baluch Matej: 110m prekážky –  miesto, 200m – 1.m,
 • Koperdák Lukáš : 3000m. -1.m.,
 • Jarošová Kamila: 1500m. – 2.m.
 • Farkašovská: skok do diaľky – 3.m.
 1. – 7.5.2019 – M SR florbal dievčatá 1. miesto – DoM , ToR                                                                        

8.-10.5.2019 – M SR  volejbal dievčatá  7. miesto – RoM ,ToR                                                                    

8.-9.5.2019 – M SR  atletika – ToR

 • Baluch Matej: 110m prekážky – miesto, 200m – 1.m,
 • Koperdák Lukáš: 3000m.- 3.m., štafeta 4×100 m – 2.m.      

1.6.2019  – Večerný beh mestom: Kamczyk /1.m./, Jenčušová /1.m./, Jarošová /3.m./ – RoM

 

 1. – 6. 6. 2019 – Krajská športová olympiáda:

3.6.2019 –  florbal dievčatá –  1. Miesto – ToR                                                                                          

3.6.2019 –  stolný tenis dievčatá –  5. miesto – PeM                                                                                                                                                                                       

4.6.2019 –   bedminton dievčatá – 5. miesto – PeM                                                                                                                                 

5.6.2019 – basketbal dievčatá – 3 .miesto – ToR                                                                                     

5.6.2019 – basketbal chlapci – 1 .miesto – DoM                                                                                                                                                                   

5.6.2019 –  volejbal dievčatá – 1 .miesto – RoM                                                                                       

6.6.2019 –  volejbal chlapci – 4 .miesto- ToR                                                                                                  

6.6.2019 –  futsal dievčatá – 2 . miesto – DoM                                                                                         

                                                                                                                                              

14.6.2019 – Spišské športové hry                                                                                               

 • atletika-1 .miesto /Jarošová – 600m. 300m./ – ToR                                                                                                                                                                                                                                        
 • florbal chlapci – 3.miesto – DoM                                                                                            
 • volejbal dievčatá – 1.miesto – RoM
 • bedminton – 1.miesto – PeM
 • plávanie – Slimák- 1x 1.m., 2x 2.m. – PeM                                                                                      

 

 

 

Školský rok 2017/2018

ANGLICKÝ JAZYK

Shakespeare´s memorial – recitačná súťaž v ANJ  20.11.2017

organizátor: Prvé súkromné gymnázium v Bratislave na Bajkalskej ulici

krajské kolo

 1. miesto Kristína Záhradníková II.C (NeM)

postup na celoštátne kolo – neumiestnila sa

Školské kolo  olympiády z ANJ 12. a 14.12.2017

KAT.2A (1.-2.roč.)
1. miesto Diana Bakošová II.D (PiM)
2. miesto Viktória Jakubcová I.A
3. miesto Kristína Záhradníková II.C

KAT. 2B (3.-4. roč.)
1. miesto Tomáš Topoli IV.A (MaM)
2. miesto Annamária Salanciová III.C
3. miesto Peter Hron IV.C

 obvodné kolo OAJ 17.1 2018

 1. miesto Tomáš Topoli IV.A (MaM)
  2. miesto Diana Bakošová II.D (PiM)
  na krajské kolo postúpil Tomáš Topoli – neumiestnil sa

ŠPANIELSKY JAZYK

Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku v kategórii A  Andrea Mackovjaková z 2.A triedy obsadila 2.miesto a v kategórii B Katarína Lacušová z 3.A – 1.miesto. Katarína Lacušová postúpila na celoslovenské kolo, kde obsadila 6.miesto

NEMECKÝ JAZYK

Dňa 18.1.2018 sa na SPS ekonomickej konalo okresne kolo Olympiády v NEJ. V kategórii 2A obsadila Charlotte Holečková z 1.A triedy 2. miesto a postúpila na krajské kolo. V kategórii 2B obsadila Ivana Morihladková z 3.A triedy 3. Miesto:   pripravovala – KoS

DEJEPIS

KK DO 2018

Viktória Jakubcová   1.A      4. miesto         pripravovala KoR

Jakub Pollák               1.A      6. miesto         pripravovala KoR

KK dejepisnej vedomostnej súťaže z česko-slovenských dejín  Cheb 2018

Družstvo:        Tomáš Palušák            3.C

Tomáš Baláž   3.C

Kristián Ernest 2.A

Umiestnenie – 2. miesto a postup do medzinárodného kola v ČR

Maše mesto /súťaž z regionálnych dejín/

 1. miesto: K. Majerníčková         3.A
 2. Frlička      3.A
 3. Kuzl                       3.A

BIOLÓGIA

Biologická olympiáda:

 • V A kategórii súťažilo 5 študentov, do krajského kola postúpili Elena Puchein (4.C) a umiestnila sa na 8.mieste (úspešný riešiteľ) a Erik Scholcz (3.C) umiestnil sa na 9.mieste. V B kategórii súťažilo 5 študentov, do krajského kola postúpili Gerard Komara (2.D) umiestnil sa na 4.mieste a Eliška Nováková (1.C) obsadila 20.miesto.

Zodpovedná: MoT

Korešpondenčná škola ekológie (KŠE):

 • zapojili sa 4 študenti, z toho traja ukončili seminár ako úspešní riešitelia: Martin a Ondrej Varga (2.C) a Adriana Rybková (2.D).

GEOGRAFIA

KK GO

Družstvo:        Branislav Pencák        3.C

              Matej Uhrín                2.D

             Eduard Frlička           3.A

               Michal Bajus             3. A

             Peter Zdravecký         3. D 

Umiestnenie: úspešní riešitelia KK GO

FYZIKA

Fyzikálna olympiáda   krajské kolo kategória A

 1. miesto – Erik Scholtz

Fyzikálna olympiáda   krajské kolo kategória B.

4.-5. miesto – Erik Scholtz – úspešný riešiteľ

Postupová súťaž „Čo vieš o hviezdach „

Okresné kolo :    1.miesto  Radoslava Hatalová

Krajské kolo :     1. miesto Radoslava Hatalová

Celoslovenské kolo :  6. miesto Radoslava Hatalová

CHÉMIA

Chemická olympiáda krajské kolo kategória B

Gerard  Komara  II. D trieda -8. miesto,   úspešný riešiteľ

 Radoslava Hatalová  II.A trieda – 9. miesto , úspešný riešiteľ       zodp. SvD

Chemická olympiáda   krajské kolo kategória C

 Lacuš Matej  I.A trieda- 20. miesto , úspešný riešiteľ                     zodp. KeM

INFORMATIKA

 • Súťaž v programovaní – ProFiit 2018 organizovala STU v Bratislave sa zúčastnili žiaci Matej Uhrín 2. D (úspešný riešiteľ, prijatý na STU v Bratislave na fakultu Informatiky. Platnosť prijatia platí od konca súťaže dva roky) a Stanislav Švec 2. D (riešiteľ).
 • Na súťaži Ihra kategória S organizovanej UPJŠ v Košiciach v rámci projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ získali Eduard Frlička z 3. A a Peter Zdravecký z 3. D ocenenie za najlepšiu mobilnú hru. V súťaži Junior Internet v Bratislave prezentovali svoju hru StarBoi’s Adventures. V Bratislave zvíťazili a obsadili prvé miesto. Zodpovedný za súťaže v predmete INF bol IvP.

 MATEMATIKA

 • Matematická olympiáda – zodpovedná RNDr. A. Spišiaková   Školské kolo – D. Oberta-2.C,
 • Korešpondenčný seminár z matematiky STROM – zodpovedná RNDr. A. Spišiaková  – Oberta-2.C- úspešný riešiteľ  – 56. miesto
 • Náboj zodpovedná RNDr. A. Spišiaková družstvo seniori-  :  Pencák, E. Scholcz, M. Gurčík, D. Oberta, P. Hron 19. Miesto ( zo 124. miest) – 23.3.2018 Košice
 • Košický Matboj- zodpovedná RNDr. A. Spišiaková , družstvo – Branislav Pencák a Michal Gurčík z 3.C, Eduard Frlička z 3.A a Dušan Oberta z 2.C triedy. V silnej konkurencii sa umiestnili na peknom 11. mieste. 10 2017 Košice
 • PIŠQWORKY – zodpovedná RNDr. A. Spišiaková , Mgr. G. Jedináková
 • postúpili 2 družstvá do krajského kola- 2. a 3. miesto
 • Klokan zodpovedná G. Jedináková súťaži sa zúčastnilo 33 študentov našej školy – najlepší študent bol Eduard Frlička -32. – 39. miesto na Slovensku

OBČIANSKA NÁUKA

 1. Olympiáda ľudských práv – krajské kolo , Denisa Kočišová /3.A/ – úspešná riešiteľka

                                                  Zodp. : Pjonteková

 1. V tomto školskom roku za zapojili žiaci a učitelia do projektu Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru, ktorý realizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania. Študenti absolvovali workshop s filmovým profesionálom, natočili video na tému Demokratizácia na našej škole. V súťaži získali 1.miesto a vzdelávací pobyt v Štrasburgu, kde mali možnosť spoznať prácu Rady Európy

                                                                                                          Zodp.: Pjonteková Molitorisová

SLOVENSKÝ JAZYK

14.10.2017 Festival umeleckého slova- Naša Vansovej Lomnička:

 Vyhlasovateľ: Ľubovianské osvetové stredisko, Prešovský samosprávny kraj, mesto Stará Ľubovňa

 Účasť: Júlia Kubalcová – 4.A,  Lucia Ester Hámorová – 4.E, Hlinková 4.A- získala cenu prednostu Starej Ľubovne

                                                                                              Pripravila JuD

20-21.11.2017  Bratislava   Celoslovenská súťaž v rétorike: „ Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka“

Peter Štark – 4.E-  2. miesto

Viktória Jakubcová 1.A- účasť

 Vyhlasovateľ : MŠVVaŠ SR                                                          Pripravila JuD

13.12.2017- Ružomberok- Celoslovenská súťaž “ Slovenčinársky milionár“  – 2. miesto

Lucia Grešová 4.A, Valéria Mikolajová 4.A

Vyhlasovateľ: Katedra pedagogiky Katolíckej univerzity

Pripravila JuD

TELESNÁ VÝCHOVA

14.9.2017 – Okresné kolo Juniorskej štafety MMM v Košiciach – RoM

27.9.2017 – Obvodné kolo – cezpoľný beh chlapci – 2.miesto, dievčatá -1. MiestO – DoM

1.10.2017 -Účasť žiakov našej školy na Juniorskej štafete MMM v Košiciach – RoM 

6.10.2017 – Plavecká štafeta –   účasť – PeM                                                                                                                                  

10.10.2017 – Krajské kolo – cezpoľný beh dievčatá – 1.miesto/ Nora Jenčušová 1.A/ – ToR, KaJ                                             

13.10.2017 – Obvodné kolo –bedminton – chlapci -2.m. , dievčatá –1.m. – PeM                                

24.10.2017 – Obvodné kolo – florbal chlapci – 1.miesto – ToR                                                              

24.10.2017 – Krajské kolo – bedminton dievčatá – 9.miesto – PeM , BrI                                                                                                                                                          

25.10.2017 – Obvodné kolo – florbal dievčatá – 1.miesto – DoM                                                           

25.10.2017 – M SR cezpoľný beh dievčatá  – 10.miesto   / Nora Jenčušová 1.A/ – KaJ, ToR                  

14.11.2017 – DŠS –bedminton dievčatá RF – 2. Miesto – PeM                                                                 

21.11.2017 – Obvodné kolo – stolný tenis dievčatá – 1.miesto – PeM                                                                                                                                                                              

22.11.2017-  Obvodné kolo – stolný tenis chlapci – 4.miesto – RoM                                                                                               

22.11.2017-  Krajské kolo – florbal chlapci5.miesto – ToR                                                                                                                                                                       

23.11.2017 – DŠS – bedminton chlapci RF – 3. Miesto- PeM                                                                         

24.11.2017-  Krajské kolo – florbal dievčatá2.miesto – DoM                                                                       

5.12.2017 –    DŠS –stolný tenis dievčatá RF – 1.miesto – PeM, ToR                                                                                                                                                                                     

 7.12.2017 – Krajské kolo – stolný tenis dievčatá – 2.miestoPeM                                                           

 8.12.2017 – DŠS RF – florbal chlapci – 3.miesto – ToR                                                                                                 

11.-21.12.2017 – Medzitriedny volejbalový turnaj -skupinová fáza – ToR                                                                          

                              1.m. – 2.B

                              2.m. – 4.D

                              3.m. – 3.C                                                     

 

11.1.2018 -Medzitriedny volejbalový turnaj – finálový turnaj – ToR, RoM,DoM,PeM                                                      

                    1.m. – 2.B, 2.m. – 4.D,  3.m. – 3.C                                                                               

12.1.2018 – Obvodné kolo – futsal chlapci   –  5.miesto – DoM                                                                                                                               

17.1.2018 – Obvodné kolo – basketbal chlapci  1. Miesto – DoM                                                         

18.1.2018 – Obvodné kolo – basketbal dievčatá  1. miesto – PeM                                                     

6.3.2018 –  Obvodné kolo – volejbal chlapci  2. Miesto – ToR                                                                  

6.3.2018 –  Krajské kolo – basketbal chlapci    1.miesto – DoM                                                                                                                         

9.3.2018 – Obvodné kolo – volejbal dievčatá 1. Miesto – RoM                                                           

19.3.2018 –  Obvodné kolo – hádzaná chlapci  3. Miesto – DoM                                                                                              

20.3.2018 – Obvodné kolo – hádzaná dievčatá  4. Miesto – ToR                                                         

20.3.2018 –  Krajské kolo – basketbal dievčatá  4. Miesto – PeM                                                         

22.-23.3.2018 – M SR  basketbal chlapci  3. miesto – DoM                                                                                                          

10.4.2018 – DŠS, RF – basketbal chlapci  1. miesto – DoM,ToR                                                                   

11.4.2018 – DŠS, RF – basketbal dievčatá  1. miesto – PeM,ToR                                                                

11.4.2018 – DŠS  – volejbal dievčatá  1. Miesto – RoM                                                                          

13.4.2018 – Obvodné kolo – futbal chlapci  2. Miesto – DoM                                                                                                                            

18.4.2018 – DŠS, RF – volejbal chlapci  2. miesto – ToR                                                                      

18.4.2018 – DŠS, RF – futsal dievčatá  2. Miesto – DoM                                                                           

19.4.2018 – Krajské kolo – volejbal dievčatá   1.miesto – RoM                                                           

20.4.2018 – Okresné majstrovstvá školských pracovníkov – 1.miesto – ToR                                            

25.4.2018 – Branná súťaž družstiev – 5.m. – PeM, ToR                                                                                

26.4.2018 – DŠS, RF – volejbal dievčatá  2. miesto – RoM ,ToR                                                                   

27.4.2018 – Obvodné kolo – atletika     1.miesto   /CH,D/  – DoM, PeM                                                       

4.5.2018  – Krajské kolo – atletika,  Baluch Matej : 100m prekážky –  1.miesto,

Jenčušová Nora : 1500m-1.m, Kampczyk Kristián: 800m – 3.m.,

Koperdák Lukáš : 3000m.-4.m. – PeM                                                                                                 

 9.-10.5.2018 – M SR  volejbal dievčatá  1. miesto – RoM , ToR                                                                                                         10.5.2018 – DŠS, RF – futsal chlapci  1. miesto – DoM                                                                               

1.6.2018   – Večerný beh mestom : Kamczyk, Ištvánik, Jenčušová, Frlička, Kleja, Valková, Hrušovská – RoM                                                                                                                    

 8. 6. 2018 – Krajská športová olympiáda : ToR

5.6.2018 –  stolný tenis dievčatá –  1. miesto   /Sokolská, Čurillová /  – PeM                                                                                                                                    

5.6.2018 –   futsal chlapci – 4. Miesto – DoM                                                                                                                                            

7.6.2018 – basketbal dievčatá – 3 .miesto – ToR                                                                                  

7.6.2018 – basketbal chlapci – 1.miesto – DoM                                                                                                                                                                     

7.6.2018 –  bedminton dievčatá – 4 .miesto  /Kotradyová, Bednárová / – PeM                                 

                                                                                                                                                    

8.6.2018 – Spišské športové hry                                                                                               

atletika- 1.miesto /Baluch -60m – 1.m.,, Lysová- 60m – 1.m., Kamczyk – 600m-1.m., Koperdák : 600m.-2.m.                                                                                                                                                                                                         

florbal chlapci -2.miesto        

19.5.2018 –  M SR v atletike : PeM, ToR

Baluch- 110m prekážky –  2.miesto, štafeta 4x100m- 2.m.

Jenčušová – 1 500 m –  3.miesto       

 

                                                                       

Školský rok 2015/2016

 

Meno študenta Úspechy
Natália Smatanová   4.E   SJL – Vansovej Lomnička –  3. miesto  celoslovenské kolo
Talár Tomáš  2.A   FYZ – Čo vieš o hviezdach – 3. miesto krajské kolo
Lucia Bajtošová    FYZ – FO kategória A – 3. miesto krajské kolo, celoštátne kolo – úspešná riešiteľka
Erik Schőlcz  2.C   FYZ – FO kategória C – krajské kolo-úspešný riešiteľ (do 10.miesta)
Branislav Pencák  2.C   FYZ – FO kategória C – krajské kolo-úspešný riešiteľ (do 10.miesta)
Klaudia Farkašovská  4.C   TSV – atletika – skok do diaľky – M SR  5.miesto
Klaudia Farkašovská  4.C   TSV – atletika – 100 m prekážky – M SR  4.miesto
Družstvo dievčat:   

Petra Želonková  4.B

Barbora Majerčáková  4.B

Ivana Morihladková  2.A

  Volejbal – M SR 3.miesto
Družstvo chlapcov:   

Daniel Bigoš  4.B

Matej Majerčák  2.B

Pavol Kostelník  4.B

  Basketbal – M SR 3.miesto
Dávid Patera  3.E   SOČ – krajské kolo 2.miesto
Ivana Repaská  4.E   

Alica Špenerová  4.C

Peter Štark  3.E

  Medzinárodná dejepisná súťaž CHEB – krajské kolo 1.miesto
Adriana Henčeková  3.A   Za reprezentáciu školy v medzinárodnom projekte „Mladí reportéri pre životné prostredie“. V rámci SR so svojou súťažnou fotografiou „Jednoduchá premena“ získala 3. miesto.
   

Dňa 1. júna 2012 sa konalo v Trstenej celoslovenské kolo recitačnej súťaže Dilongova Trstená. Našu školu reprezentovali dve študentky, Lesia Kožárová z 1. A triedy a Frederika Bartošová z 2. A triedy, ktorá sa umiestnila na peknom 3. mieste. Obidvom študentkám srdečne blahoželáme.

Dagmar Jurašková

 

Na celoslovenskom kole v písaní matičnej eseje sa študent 4.B triedy Radovan Križalkovič umiestnil na 1. mieste. Vyhodnotenie sa konalo v Martine dňa 8. 6. 2012.

Srdečne blahoželáme.

Dagmar Jurašková

 

Chemická olympiáda

Kategória A

Simona Baluchová 4.A – 3. miesto v krajskom kole

Kategória B

Pavol Čuj 2.A – 6. miesto v krajskom kole

Viktória Valachová 2.A – 8. miesto v krajskom kole

Kategória C

Frederika Chovancová 1.D – 12. miesto v krajskom kole

Výhercom srdečne blahoželáme.

Jana Dolinská

 

Krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach“

5. miesto – Jakub Panulin 1. A

11. miesto – Koporec Matúš 1. E

Krajské kolo fyzikálnej olympiády kateg. C

3. miesto – Pavol Čuj 2. A

úspešný riešiteľ – Peter Hojnoš 2. E

Korešpodenčný seminár z fyziky

Kollár Matúš 1. D, 2.-3.-umiestnenie v SR, 1. v Košickom kraji

Gonda Maroš 1. D, 2.-3.-umiestnenie v SR, 2. v Košickom kraji

Panulin Jakub 1. A, 11.-13.-umiestnenie v SR, 3.-4.-umiestnenie v Košickom kraji

Finta Peter 2. A, 1.-2.-umiestnenie v SR, 1. v Košickom kraji

Čuj Pavol 2. A, 2.-umiestnenie v Košickom kraji

Ďalší úspešní riešitelia: Ondruš Marko 2. A, Kirnág Jakub 1. D, Hennel D.Olejár M ,Fintová S. z 3. A

Výhercom srdečne blahoželáme.

Tatiana Fintová

 

Dňa 26. apríla 2012 sa uskutočnilo okresné kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi.

1. miesto – Samuel Krajňák 2. A

2. miesto – Viktória Koósová 2. A

Na celoslovenskom kole rétorickej súťaže bude školu reprezentovať Samuel Krajňák.

Výhercom srdečne blahoželáme.

Dagmar Jurašková

 

V dňoch 20. – 22. apríla 2012 sa konalo celoštátne kolo Geografickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Náš študent ĽUBOMÍR TEKELI (2. E) v silnej konkurencii vyhral kategóriu A, kde dosiahol výborné výsledky v testoch aj pri obhajobe svojej práce LONDÝN – mesto nasledujúcej letnej olympiády. Úspešne reprezentoval našu školu.

Srdečne blahoželáme.

Milota Pemčáková

 

Dievčatá Katarína Olejníková, Natália Bodáková, Viktória Hnátová, Jana Kubíková, Patrícia Nagyová, Bibiana Urbanová, Adriana Dulíková, Viktória Repelová, Simona Antlová a Denisa Lengvarská úspešne reprezentovali našu školu na majstrovstvách kraja vo volejbale. V konkurencii desiatich družstiev obsadili prvé miesto a postúpili na Majstrovstvá Slovenska.

Srdečne blahoželáme.

Martin Roško

 

Na okresnom kole Hviezdoslavovho kubína, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 4. 2012 v Galérii umelcov Spiša reprezentovali školu študenti, ktorí postúpili zo spádového kola. Výsledky okresného kola HK:

1. miesto poézia – Štefan Kožík 2. A

2. miesto poézia – Samuel Krajňák 2. A

1. miesto próza – Frederika Bartošová 2. A

Víťazi budú reprezentovať školu na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Michalovciach.

Srdečne blahoželáme.

Dagmar Jurašková

 

V krajskom kole získal Lukáš Patera veľmi pekné 3. miesto.

Srdečne blahoželáme.

Dagmar Repaská

 

ĽUBOMÍR TEKELI (2. E) bol úspešný aj v kategórii Z, v krajskom kole Geografickej olympiády, kde obsadil 3. miesto.

Srdečne blahoželáme.

Milota Pemčáková

 

Výsledky spádového kola súťaže Hviezdoslav Kubín, ktorého sa dňa 30. marca 2012 zúčastnili aj študenti nášho gymnázia:

Kategória prózy: 1. miesto získala Frederika Bartošová z II. A

Kategória poézie: 1. miesto získal Samuel Krajňák z II. A a 2. miesto Štefan Kožík z II. A

Študentka Jana Klapáčová z I. C sa síce neumiestnila na poprednom mieste, ale vzorne reprezentovala naše gymnázium.

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Dagmar Repaská

 

Študent 3. E triedy Martin Gburík získal v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku 3. miesto.

Srdečne blahoželáme.

Silvia Kozubová

 

Študent 1. C Lukáš Patera získal v obvodnom kole SOČ dňa 23. 03. 2012 v Michalovciach 5. miesto v odbore história a postúpil do krajského kola

Srdečne blahoželáme.

Dagmar Repaská

 

Dňa 22. 03. 2012 sa konalo krajské kolo Geografickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach. Kategóriu A vyhral svojou prácou LONDÝN – mesto nasledujúcej letnej olympiády študent 2. E triedy našej školy ĽUBOMÍR TEKELI a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v apríli v Bratislave.

Srdečne blahoželáme.

Milota Pemčáková

Comments are closed.