Štatút školy

  • Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi je súčasťou slovenskej výchovnovzdelávacej sústavy, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Vo veciach výchovy a vzdelania je priamo riadené Ministerstvom školstva a vedy SR.
  • Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi je všeobecne vzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, poskytujúca úplné stredné vzdelanie. Pripravuje predovšetkým pre štúdium na vysokých školách, tiež na výkon niektorých činností v správe a v ďalších oblastiach. Gymnázium má štyri ročníky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.
  • Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie školy so životom a usiluje sa o všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka. Vychováva ho v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Formuje jeho intelektuálny a mravný rozvoj, pripravuje ho na tvorivú prácu a poskytuje mu estetickú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu, umožňuje aj náboženskú výchovu.
  • Výchova a vzdelanie žiakov Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku, dennou formou a je bezplatné.
  • Právo študovať na Gymnáziu na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi majú žiaci podľa schopností, záujmov a zdravotnej spôsobilosti, ktorí úspešne ukončili základnú školu. O prijatí rozhoduje riaditeľ školy v súlade s vyhláškou o prijímaní na stredné školy.
  • Na Gymnáziu na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov schválených Ministerstvom školstva a vedy SR. Pri výchove a vzdelávaní sa okrem učebníc a učebných textov uvedených v zozname učebníc vydanom Ministerstvom školstva a vedy SR, môžu používať aj iné učebnice a učebné texty.
  • Pedagogickými pracovníkmi Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi sú učitelia vrátane riaditeľa a zástupcov riaditeľa. Pedagogickým pracovníkom môže byť ten, kto má odbornú a pedagogickú spôsobilosť, je občiansky bezúhonný a morálne vyspelý.
  • Spoločensky prospešná práca žiakov Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi je dobrovoľná a možno ju vykonávať iba v čase mimo vyučovania.
    V Spišskej Novej Vsi 1. septembra 2008
Mgr. Jozef Kačenga
riaditeľ školy

Comments are closed.