Školský poriadok 2014-2015

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

 

školský  poriadok žiakov Gymnázia,

Školská 7, Spišská Nová Ves

 

Je v súlade s cieľmi výchovnovzdelávacieho procesu, s požiadavkami na spoločenské vystupovanie žiakov školy, podporuje ich sebakontrolu a dotvára podmienky pre školskú prácu.

 

I.                    Všeobecné povinnosti v správaní žiakov

 

 1. Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na strednej škole zaväzuje riadne chodiť do školy, plniť všetky úlohy a povinnosti, osvojiť si základy vied, návyky sebaovládania, aby sa čo najlepšie pripravil na ďalšie štúdium, na svoje budúce povolanie zodpovedajúce vlastným záujmom, schopnostiam a potrebám vlastného národa.
 2. Podporuje úsilie pedagogických pracovníkov a ostatných pracovníkov školy. Pomáha rozvíjať dobré tradície, vytvárať správny školský kolektív. Aktívne sa zúčastňuje na spoločenskom a kultúrnom živote triedy, školy a mesta, na spoločensky užitočných prácach, na tvorbe a ochrane životného prostredia a zveľaďovaní bohatstva  a krás svojej vlasti.
 3. Vystupuje proti nemorálnemu a protispoločenskému konaniu, k spolužiačkam a spolužiakom sa správa slušne a priateľsky, pomáha im v práci, je dobrým príkladom pre spolužiakov v správaní a kultúre vyjadrovania.
 4. V škole a na všetkých akciách organizovaných školou je povinný spisovne sa vyjadrovať. Používa slovenčinu ako úradný jazyk v škole, na verejnosti a v úradnom styku.
 5. Pedagogických pracovníkov a iných zamestnancov školy má v úcte. V škole a na verejnosti používa pozdravy: Dobré ráno!, Dobrý deň!, Dobrý večer!.

 

II.           Vystupovanie a povinnosti žiaka v škole

 

 1. Škola sa otvára o 6.45 hod., zatvára sa o 19.00 hod.
 2. Žiak prichádza načas na každú vyučovaciu hodinu i na akcie mimo vyučovania minimálne 10 minút pre začiatkom.
 3. Do školy a na mimoškolské akcie prichádza v primeranom, nie výstrednom oblečení (vyzývavé, až vulgárne oblečenie, hlboké výstrihy, extrémne krátke sukne a šortky), čisto a vkusne upravený. Oblečenie a účes musia vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, kultúrnym a  pracovným požiadavkám. Žiakom sa zakazuje propagovať politické hnutia a nepovoľuje sa reklama, ktorá je v rozpore s princípmi výchovy a vzdelávania. V deň otvorenia školského roka, v deň rozlúčky so štvrtákmi a vydávania vysvedčenia sa vyžaduje slušné oblečenie (nie rifle, krátke nohavice, plážové a športové oblečenie). Porušením pravidiel v obliekaní sa bude zaoberať triedny učiteľ, ktorý nevhodne oblečeného žiaka pošle do triedy a  žiak sa školskej slávnosti nezúčastní. Žiakom sa neodporúča piercing kvôli ohrozeniu zdravia hepatitídou B. Žiak má zakázané nosiť predmety ohrozujúce  jeho zdravie alebo zdravie svojich spolužiakov a manipulovať s nimi. V budove školy je zakázané nosiť čiapky a šiltovky.
 4. Ráno do 7.30 hod. žiaci prichádzajú do školy určeným zadným žiackym vchodom priamo do šatní. Žiacky vchod sa v čase od 8.25 do 12.05 hod. z bezpečnostných dôvodov uzamkne. Žiak sa musí prezúvať do vhodnej obuvi (papuče, sandále a pod., nie botasky a iná športová obuv s výnimkou ľahkej obuvi z plátna v chladnom období) z hygienických dôvodov počas celého školského roka.  Obuv a vrchný odev, v ktorom prišiel do školy, odkladá do šatne. Šatne sú počas vyučovania z bezpečnostných dôvodov uzamknuté, žiak v nich nenecháva  cenné veci, kľúče, osobné doklady a ani sa tam nezdržiava. Šatne sú odomknuté len počas prestávok na výmenu športového oblečenia na telesnú výchovu.
 5. Žiak je povinný v škole vykonávať činnosti určené vyučujúcimi a môže byť poverený krátkodobými a dlhodobými službami a činnosťami.
 6. Všetci žiaci sú povinní dôsledne dodržiavať hygienické zásady.
 7. Na cvičenia a laboratórne práce chodia žiaci oblečení v bavlnených plášťoch. Plášte udržiavajú v čistote.
 8. Pobyt žiakov v budove školy je dovolený len v dobe vyučovania alebo záujmovej činnosti, ktorá je pre tento účel vymedzená. Počas voľných hodín sa žiaci môžu zdržiavať aj v iných voľných triedach, nesmú však používať a ani brať cudzie veci, pretože je to považované za krádež alebo neoprávnené používanie cudzej veci. Na chodbách sa žiaci správajú ticho, z bezpečnostných dôvodov je prísne zakázané sadať na radiátory.
 9. Žiak opúšťa areál školy v dopoludňajších hodinách na vlastnú zodpovednosť.
 10. V priebehu vyučovania môže žiak opustiť školu iba so súhlasom vyučujúceho.
 11. Počas prestávok žiak oddychuje, pripravuje sa na ďalšiu hodinu, neobťažuje svojich spolužiakov neprístojným správaním, zdrží sa citových prejavov dôverného charakteru.
 12. Je prísne zakázané vyvolávať vyučujúcich počas prestávok zo zborovne a kabinetov, pretože aj oni majú nárok na oddych medzi vyučovacími hodinami. Na vybavovanie osobných vecí je vyhradená len prestávka po druhej vyučovacej hodine.
 13. V prípade potreby žiaci komunikujú s riaditeľom školy, jeho zástupcami, s triednymi profesormi a vyučujúcimi vhodným spôsobom. Vstup do kancelárie školy majú žiaci povolený v týchto prípadoch: pri zdravotných ťažkostiach, pri zistení havarijnej situácie, pri hlásení úrazu, pri žiadosti potvrdenia o návšteve školy, pri podaní žiadosti o opis strateného vysvedčenia a pri jeho prevzatí.
 14. Žiakom sa zakazuje piť alkoholické nápoje, užívať narkotiká, psychotropné látky a fajčiť v škole, v areáli školy a na školských akciách. Žiak, ktorému je dokázané fajčenie alebo pitie alkoholických nápojov a evidentné požitie omamných, psychotropných látok a drog v škole a na školských akciách, je potrestaný znížením známky zo správania podľa Metodického pokynu MŠ SR č. 21/2011. Podobne je potrestaný za sprostredkovanie narkotík, omamných látok a psychotropných látok. Študentom sa zakazuje nosiť a prechovávať nelegálne drogy v školskom prostredí. Nerešpektovanie zákazu sa trestá ako závažné porušenie školského poriadku, žiak bude stíhaný podľa zákona 377/2004 Zb.z. o ochrane nefajčiarov finančnou pokutou.
 15. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a učiteľov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje vzdelávanie ostatným spolužiakom, riaditeľ školy môže okamžite vylúčiť žiaka z triedy do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagóga a bezodkladne privolá podľa  potreby zákonného zástupcu, zdravotnícku pomoc alebo políciu.
 16. Hrať hazardné hry o peniaze a cenné predmety je zakázané.
 17. Do školy žiak nosí učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho. Pred vyučovacou hodinou si pripraví všetko potrebné na daný predmet.
 18. Žiakom nie je dovolené nosiť do školy: väčšie sumy peňazí; cenné predmety; predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie či narúšajúce výchovu; multimediálne elektronické prístroje (MP3 prehrávače, iPody, tablety, fotoaparáty). Mobilné telefóny si žiaci počas vyučovacej hodiny nechávajú vypnuté v taškách. Notebook môžu žiaci na hodinách používať len so súhlasom vyučujúceho. Osobné veci (peňaženky, doklady, kľúče od bytu) má žiak stále pri sebe, nenecháva ich v učebni, šatni či  pred jedálňou.
 19. Na zabezpečenie poriadku v miestnostiach, kde sa zdržiavajú žiaci triedy, sa určujú týždenníci so zvláštnymi povinnosťami.
 20. Záznamy o lekárskom ošetrení a ospravedlnenia rodičov u žiakov všetkých ročníkov sa zaznamenávajú

do študentského preukazu, za ktorý zodpovedajú žiaci. Platným študentským preukazom musia disponovať najneskôr do 5.septembra príslušného školského roka a na požiadanie ním zamestnancom školy preukazujú svoju totožnosť. Študentský preukaz si bezplatne od triednych učiteľov prevezmú na začiatku školského roka, na konci školského roka ho odovzdajú triednemu učiteľovi kvôli archivácii. Za každý poškodený alebo stratený študentský preukaz triedny učiteľ žiakovi vydá duplikát v cene 20 €.

 1. Ak žiak nie je schopný predložiť ospravedlnenie neúčasti na hodinách do jedného týždňa po príchode do školy, vymeškané hodiny sa vykazujú ako neospravedlnené absencie. Neospravedlnené hodiny sa považujú za závažné porušenie vnútorného poriadku.
 2. Za neospravedlnené hodiny sa ukladajú tieto výchovné opatrenia:
 • 2 neospravedlnené hodiny – pokarhanie  triednym učiteľom.
 • 3 – 6 neospravedlnených hodín – pokarhanie  riaditeľom školy.
 • 7 – 12 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania na stupeň 2.
 • 13 – 20 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania na stupeň 3.
 • 21 a viac neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania na stupeň 4.
 1. V čase vyučovania nie je dovolené vyvolávať žiakov z učební a žiaci nemôžu prijímať žiadne súkromné návštevy.
 2. Do odborných učební, laboratórií a telocvične vstupujú žiaci pod vedením vyučujúcich učiteľov a správajú sa podľa osobitných pokynov vnútorného poriadku školy pre príslušnú formu vyučovacej jednotky. Na školských výletoch, vychádzkach a ostatných zamestnaniach sa riadia pokynmi pedagógov. Bez ich vedomia sa nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo určeného miesta.
 3. Žiakom sa zakazuje vykláňať sa z okien budovy, sedieť na parapetných doskách pri otvorených oknách a fajčiť pred budovou školy. Je prísne zakázané sedieť na podstavcoch na kvety, na radiátoroch v triedach a na chodbách školy.
 4. Je prísne zakázané zdobiť triedy a chodby v škole akýmkoľvek materiálom mimo miest na to určených (nástenky a vývesné tabule). Týka sa to aj výzdoby pred stužkovými slávnosťami, rôznymi sviatkami a akciami školy.
 5. Na vyučovaní, pri praktických prácach (laboratórnych prácach a praktických cvičeniach) a školských akciách žiak povinne dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia. V učebniach, školských a verejných priestoroch dodržiava čistotu a udržiava poriadok. Vlastným pričinením pomáha utvárať vhodné pracovné a životné prostredie. Po skončení vyučovania prekontroluje, či po sebe zanechal poriadok a čisto, uprace policu svojej lavice a vyloží stoličku na lavicu.
 6. Žiak šetrne zaobchádza so svojimi vecami a vecami spolužiakov. Šetrí učebnice, učebné pomôcky, vypožičané predmety, školskú budovu a ostatný majetok. Poškodenie školskej lavice alebo stoličky ( popísanie, poškrabanie, lepenie žuvačiek) je žiak povinný ihneď hlásiť vyučujúcemu po príchode do triedy najmä z dôvodu cirkulácie žiakov medzi triedami. Škody na inventári a zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti nahradí žiak alebo jeho zákonný zástupca. Pri akomkoľvek poškodení novej školskej lavice alebo stoličky je vinník povinný zakúpiť nový kus poškodeného predmetu. Nahradenie škody nevylučuje aj iné výchovné opatrenie podľa stupňa poškodenia.
 7. Na triednických hodinách si žiaci s triednym profesorom dohodnú spôsob komunikácie, na hodinách s vyučujúcim dohodnú spôsob preberania a odovzdávania pomôcok tak, aby sústavným vyvolávaním ani žiaci neboli ukrátení o prestávky.
 8. V jedálni sa správa žiak disciplinovane, dodržiava pokyny vyučujúcich, ktorí majú dozor, tašku si zavesí na vešiak. Žiak dodržiava pokyny vedúcej jedálne pri objednávaní a odhlasovaní  zo stravy a aj počas pobytu v školskej jedálni. Dodržiava určený poriadok a pri jedle dbá o kultúru stravovania. Do jedálne je výslovne zakázaný vstup žiakom, ktorí nie sú prihlásení na stravovanie. Neoprávnené stravovanie sa hodnotí ako krádež – okrádanie spolužiakov o stravu, ktorú si zaplatili.
 9. Keď žiak ochorie, riadi sa pokynmi ošetrujúceho lekára. Ak sa u neho alebo v jeho rodine vyskytne nákazlivá choroba, okamžite to vhodným spôsobom ohlási triednemu profesorovi, dodržiava pravidlá karantény a do školy príde iba so súhlasom lekára. Žiak nesmie zneužívať lieky. Počas choroby sa žiak nezdržiava v škole a z hygienických dôvodov sa nestravuje v školskej jedálni. Krátkodobé absencie zo zdravotných dôvodov (jeden až tri dni) maximálne trikrát počas školského roka ospravedlňuje zákonný zástupca (nie lekár). Každé ospravedlnenie rodičmi musí byť ihneď oznámené telefonicky triednemu profesorovi. V osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci jeho neprítomnosť. Viacdňovú absenciu pre chorobu ospravedlňuje lekár do študijného preukazu. Lekárske ospravedlnenie musí obsahovať originál pečiatky príslušného lekára a čas ošetrenia. Triedny učiteľ si v prípade pochybností a nejasností môže u lekára overiť platnosť a originalitu ospravedlnenia.
 10. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní pre nepredvídané príčiny, rodičia alebo jeho zákonný zástupca to oznámia telefonicky alebo osobne v daný deň škole. Po príchode na vyučovanie žiak predloží písomné ospravedlnenie. V ospravedlnení sa uvedú príčiny absencie, prípadne pripojí sa príslušný doklad, napríklad pozvánka. Triedny profesor môže vyžiadať ďalší hodnoverný doklad.
 11. Keď je vopred známa príčina neprítomnosti z iných ako zdravotných dôvodov, rodič alebo zákonný zástupca požiada osobne o uvoľnenie z vyučovania, čo po skončení neprítomnosti žiaka doloží písomným ospravedlnením. Na jednu hodinu uvoľňuje žiaka vyučujúci príslušnej hodiny, na tri dni po predchádzajúcom oznámení zákonným zástupcom triedny profesor, na viac dní riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti s uvedením dĺžky neprítomnosti, dôvodov neprítomnosti a spôsobom ospravedlnenia. Žiak je povinný dobrať si učivo samostatne, hneď po skončení neprítomnosti.
 12. Na vyučovanie voliteľných predmetov sa žiak prihlasuje v priebehu druhého polroka predchádzajúceho školského roka na predpísaných prihlasovacích lístkoch v určených termínoch. Akákoľvek zmena voliteľného predmetu do 30. júna príslušného školského roka je na žiadosť žiaka alebo jeho zákonného zástupcu odkonzultovaná  s triednym učiteľom a so zástupcami riaditeľa školy. Po odsúhlasení skupín voliteľných predmetov riaditeľom školy nie je možné meniť voliteľný predmet a žiak je povinný zvolené predmety navštevovať. Vo výnimočných prípadoch riadne zdôvodnenú žiadosť o zmenu voliteľného predmetu povoľuje len riaditeľ školy svojím rozhodnutím najneskôr do 5. septembra príslušného školského roka.
 13. Oslobodiť žiaka od dochádzky na vyučovací predmet v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ školy na prechodný čas, najviac na jedno klasifikačné obdobie. Rovnako môže riaditeľ školy na návrh lekára oslobodiť žiaka od telesnej výchovy čiastočne alebo úplne, alebo od účasti na akciách organizovaných školou počas vyučovania a exkurzií, ak je požadovaný výkon pre zdravotný stav žiaka škodlivý alebo neúmerný.
 14. Žiak je povinný hlásiť triednemu profesorovi zmenu trvalého bydliska, prípadne zmeny v základných osobných údajoch a zabezpečiť, aby mu osobná korešpondencia bola doručovaná domov na adresu bydliska.
 15. Žiakom je zakázané odkladať bicykle v budovách školského areálu a  mimo určeného miesta.
 16. Z kapacitných dôvodov je žiakom zakázané parkovať motorové vozidlá v celom areáli školy s výnimkou termínov konania PFIČ a UFIČ, kedy je parkovanie pre maturantov povolené v celom areáli školy.

 

III.          Správanie sa žiakov mimo školy

 

 1. Žiak zodpovedá za svoje správanie aj mimo školy a to aj v dňoch voľna a počas prázdnin. Za nevhodné a nepremyslené správanie nesie následky.
 2. Za činnosť žiaka po skončení vyučovania zodpovedá rodič alebo zákonný zástupca.

 

IV.          Povinnosti týždenníkov

 

 1. Triedny profesor určuje za týždenníkov dvojicu žiakov najneskôr v piatok predchádzajúceho týždňa.
 2. Týždenníci zodpovedajú za poriadok v učebni a správanie spolužiakov počas neprítomnosti vyučujúceho.
 3. Do školy prichádzajú 10 minút pred prvou vyučovacou hodinou triedy a odchádzajú ako poslední, keď prekontrolujú poriadok v učebni.
 4. Pripravia učebňu na vyučovanie: zotrú tabuľu špongiou, vyprášia prachovku, pripravia kriedu, prípadne donesú pomôcky na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich.
 5. Počas veľkej prestávky triedu intenzívne vyvetrajú, a  to aj v zimnom vykurovacom období.
 6. Na začiatku hodiny nahlásia chýbajúcich žiakov bez vyzvania vyučujúcim.
 7. Ak vyučujúci nenastúpi na hodinu do 10 minút po zvonení, ihneď to nahlásia zástupcovi riaditeľa, riaditeľovi alebo v zborovni školy.
 8. Týždenníci sú zodpovední za úpravu násteniek a za kvety v triede.
 9. Ak si týždenníci neplnia povinnosti, opakujú službu aj niekoľko týždňov. Opakovanie služby nevylučuje potrestanie žiaka za nedodržiavanie školského poriadku.

 

V.            Práva žiakov

 

 1. Žiak má právo na vzdelanie, na ktorom sa aktívne a dobrovoľne podieľa.
 2. Žiak má právo využívať pripojenie školy na internet, ak dodržiava pravidlá určené v dokumente Dohoda o používaní  školskej počítačovej siete a internetu (ďalej Dohoda).
 3. Ak žiak poruší pravidlá  Dohody, je mu právo využívať internet školy odňaté a stráca aj právo používať počítače na surfovanie po internete. Takýto žiak má zakázaný vstup do učební informatiky v mimovyučovacom čase.
 4. Žiak má právo vysloviť svoj názor slušným spôsobom a nesmie byť za svoj názor sankcionovaný, ak tento názor nepropaguje protispoločenské ideológie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť a neuráža osobnosť iného človeka.
 5. Žiak má právo klásť vyučujúcemu otázky a žiadať odpoveď na tému, ktorá sa preberá na hodine. Vyučovacia hodina sa začína a končí zvonením.
 6. Žiak má právo vedieť, ktoré kapitoly si má zopakovať pri opakovaní učiva.
 7. Ak sa píše písomka alebo test z učiva za obdobie dlhšie ako dva  týždne, má žiak právo byť o tom aspoň tri dni vopred informovaný, aby si učivo zopakoval.
 8. Žiak má právo voliť a byť volený do rady žiakov.
 9. Žiacka rada má právo vhodným spôsobom predkladať návrhy žiakov riaditeľstvu školy.
 10. Žiak má právo byť informovaný o službách CPPPP a možnostiach štúdia na VŠ.
 11. Žiaci majú právo organizovať akcie pre svojich spolužiakov, ak predložia písomne návrh zabezpečenia akcie, ktorý obsahuje názov, náplň, program, služby, personálnu zodpovednosť a pedagogický dozor, po odsúhlasení riaditeľom školy.
 12. Žiaci majú právo mať zástupcov v stravovacej komisii.
 13. Žiaci majú právo na spoločné akcie využívať priestory školy a inventár. Spôsobené škody však musia nahradiť.

 

Tento Školský poriadok žiakov Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou na pracovnej porade dňa   27.8.2014

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 2.9.2014                                                                                                      Mgr. Jozef Kačenga

riaditeľ školy

 

INTERNÁ KLASIFIKÁCIA PRIESTUPKOV

 

Závažné priestupky:  

 

1. 

2.

3.

 

4.

5.

 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

Ak sa fyzicky alebo psychicky správa nadradene k svojim spolužiakom, ponižuje ich a uráža
(šikanovanie).Krádež, používanie a branie cudzích vecí.

Pitie alkoholických nápojov, užívanie a sprostredkovanie narkotík, psychotropných látok a fajčenie v škole,  v areáli školy a na školských akciách.

Hranie hazardných hier.

Používanie akejkoľvek služby mobilných operátorov a použitia funkcií mobilu počas vyučovacej hodiny
(kalkulačka, kalendár, fotoaparát, kamera …).

Falšovanie lekárskych potvrdení a podpisy rodičov.

Neospravedlnené hodiny.

Úmyselné alebo z nedbanlivosti poškodenie inventáru, zariadenia školy, budovy i celého školského areálu.

Neoprávnené stravovanie v školskej jedálni.

Návšteva školy a školskej jedálne počas choroby.

Porušovanie dopravných predpisov pri jazde autom v areáli školy.

Nemorálne správanie sa žiaka mimo školy a počas školských prázdnin.

Prenášanie nevhodných súborov cez školskú sieť (stránky propagujúce drogy, pornografiu, násilie),

uverejňovanie informácií s obsahom poškodzujúcim dobré meno školy (zamestnancov, študentov) alebo poskytovanie osobných údajov zamestnancov a študentov školy tretím osobám.

 

Menej závažné priestupky:

 

1.2.

3.

4.

 

5.

 

6.

7.

8.

9.

 

 

Vulgárne vyjadrovanie sa v škole a pri všetkých akciách organizovaných školou.Neskorý príchod na vyučovaciu hodinu.

Hlučné správanie sa na chodbách počas vyučovacích hodín.

Materiálna nepripravenosť na vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu hodín (učebnica a iné požadované školské pomôcky).

Používanie multimediálnych elektronických prístrojov (MP3 prehrávačov, iPodov, tabletov a mobilných telefónov) na vyučovacích hodinách.

Neplnenie týždenníckych povinností.

Fajčenie pred budovou školy.

Nevhodné správanie v školskej jedálni.

Parkovanie auta mimo určeného miesta.

 

 

Comments are closed.