Školský poriadok 2022-2023

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves 

školský  poriadok žiakov Gymnázia,  

Školská 7, Spišská Nová Ves 

Školský poriadok je v súlade s cieľmi výchovnovzdelávacieho procesu, s požiadavkami na spoločenské vystupovanie žiakov školy, podporuje ich sebakontrolu a dotvára podmienky pre školskú prácu. Školský poriadok vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov /Školský zákon č. 245/2008 Z.z., Deklarácia práv dieťaťa z roku 1959, Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, Právne normy upravujúce právo na vzdelanie, Európsky dohovor o ľudských právach, Dohovor UNESCO o zabránení diskriminácie vo vzdelávaní, Charta Rady Európy o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským právam/. 

 1. Všeobecné povinnosti v správaní žiakov 
 1. Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na strednej škole zaväzuje riadne chodiť do školy, plniť všetky úlohy a povinnosti, osvojiť si základy vied, návyky sebaovládania, aby sa čo najlepšie pripravil na ďalšie štúdium, na svoje budúce povolanie zodpovedajúce vlastným záujmom, schopnostiam a potrebám vlastného národa. 
 2. Podporuje úsilie pedagogických pracovníkov a ostatných pracovníkov školy. Pomáha rozvíjať dobré tradície, utvárať správny školský kolektív. Aktívne sa zúčastňuje spoločenského a kultúrneho života triedy, školy a mesta,  spoločensky užitočných prác a na tvorbe a ochrane životného prostredia a zveľaďovaní bohatstva a krás svojej vlasti. 
 3. Vystupuje proti nemorálnemu a protispoločenskému počínaniu, k spolužiačkam a spolužiakom sa správa slušne a priateľsky, pomáha im v práci; spolužiakom je dobrým príkladom v správaní a v kultúre vyjadrovania sa. 
 4. Je povinný vyjadrovať sa spisovne v škole a na všetkých akciách organizovaných školou. Používa slovenčinu ako úradný jazyk v škole, na verejnosti a v úradnom styku. 
 5. Pedagogických pracovníkov a iných zamestnancov školy má v úcte. V škole a na verejnosti zdraví Dobré ráno, Dobrý deň, Dobrý večer.  
 6. Vystupovanie a povinnosti žiaka v škole 
 1. Škola sa otvára o 6.45 h, zatvára sa o 19.00 h. 
 2. Žiak prichádza načas na každú vyučovaciu hodinu i na mimo vyučovacie akcie, minimálne 10 minút pre začiatkom.       
 3. Do školy a na mimoškolské akcie prichádza v primeranom, nie výstrednom oblečení (vyzývavé oblečenie ako hlboké výstrihy, extrémne krátke sukne, šortky, tepláky), čisto a vkusne upravený. Oblečenie a účes musia vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, kultúrnym a pracovným požiadavkám. Žiakom sa zakazuje propagovať politické hnutia a nepovoľuje sa reklama, ktorá je v rozpore s princípmi výchovy a vzdelávania. Pri otvorení školského roku, v deň rozlúčky so štvrtákmi a vydávania vysvedčenia sa vyžaduje slušné oblečenie (nie rifle, krátke nohavice, plážové a športové oblečenie). Porušenie pravidiel v obliekaní bude riešiť triedny učiteľ, ktorý nevhodne oblečeného žiaka pošle do triedy a žiak sa nezúčastní školskej slávnosti.  Žiakom sa neodporúča pírsing kvôli ohrozeniu zdravia hepatitídou B. Žiak má zakázané nosiť so sebou a manipulovať predmetmi, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie jeho spolužiakov. V budove školy je zakázané nosiť čiapky a šiltovky.  
 4. Ráno do 7.30 hod. žiaci prichádzajú do školy určeným zadným žiackym vchodom priamo do šatne. Žiacky vchod sa v čase od 8.25 do 12.05 hod. z bezpečnostných dôvodov uzamyká. Žiak je z hygienických dôvodov povinný prezúvať sa do vhodnej obuvi (papuče, sandále a pod., nie tenisky a iná športová obuv s výnimkou ľahkej plátennej obuvi v chladnom období) počas celého školského roka. Obuv a vrchný odev, v ktorom žiak prišiel do školy, odkladá do šatne. Šatňa musí byť počas vyučovania z bezpečnostných dôvodov uzamknutá, žiak tam nenecháva  cenné veci, kľúče, osobné doklady a ani sa v priestoroch šatne nezdržiava. Šatne sú odomknuté len počas prestávok na výmenu cvičebného úboru na predmet telesná výchova. 
 5. Žiak je povinný v škole vykonávať činnosti určené vyučujúcimi. Žiak môže byť poverený krátkodobými a dlhodobými službami a činnosťami.  
 6. Všetci žiaci sú povinní dôsledne dodržiavať hygienické zásady a nosiť hygienické potreby.  
 7. Na cvičenia a laboratórne práce chodia oblečení v bavlnených plášťoch. Plášte udržiavajú v čistote.  
 8. Pobyt žiakov v budove školy je dovolený len v dobe vyučovania alebo záujmovej činnosti, ktorá je pre tento účel vymedzená. Počas voľných hodín sa žiaci môžu zdržiavať v iných voľných triedach, nesmú však používať ani brať cudzie veci, čo je považované za krádež alebo neoprávnené používanie cudzej veci. Na chodbách sa žiaci správajú nehlučne.
 9. Žiak opúšťa areál školy v dopoludňajších hodinách na vlastnú zodpovednosť.  
 10. V priebehu vyučovania žiak môže opustiť školu iba so súhlasom vyučujúceho. 
 11. Počas prestávok žiak oddychuje, pripravuje sa na ďalšiu hodinu, neobťažuje svojich spolužiakov neprístojným správaním, zdrží sa citových prejavov dôverného charakteru.  
 12. Je prísne zakázané vyvolávať vyučujúcich počas prestávok zo zborovne a kabinetov, pretože tí majú tiež nárok na oddych medzi vyučovacími hodinami. Na vybavovanie osobných vecí je vyhradená len prestávka po druhej vyučovacej hodine.  
 13. V prípade potreby žiaci komunikujú s riaditeľom školy, jeho zástupcami, s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi vhodným spôsobom. Vstup do kancelárie školy majú žiaci povolený v týchto prípadoch: pri zdravotných ťažkostiach, pri zistení havarijnej situácie, pri hlásení úrazu, pri žiadosti potvrdenia o návšteve školy, pri podaní žiadosti o opis strateného vysvedčenia a pri jeho prevzatí. 
 14. Žiakom sa zakazuje piť alkoholické nápoje, užívať narkotiká, psychotropné látky a fajčiť v škole, pred budovou školy, v areáli školy a na školských akciách. Žiak, ktorému je dokázané fajčenie alebo pitie alkoholických nápojov a evidentné požitie omamných, psychotropných látok a drog v škole a na školských akciách, je potrestaný znížením známky zo správania podľa Metodického usmernenia č. 8/2009 – R. Podobne sa trestá sprostredkovanie narkotík, omamných látok a psychotropných látok. Študentom sa zakazuje nosiť a prechovávať nelegálne drogy v školskom prostredí. Nerešpektovanie zákazu sa trestá ako závažné porušenie školského poriadku, žiak bude stíhaný podľa zákona 377/2004 Zb.z. o ochrane nefajčiarov finančnou pokutou. 
 15. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a učiteľov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje vzdelávanie ostatným spolužiakom, riaditeľ školy môže okamžite vylúčiť žiaka z triedy do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagóga a bezodkladne privolá podľa potreby zákonného zástupcu, zdravotnícku pomoc alebo políciu.  
 16. Je zakázané hrať hazardné hry o peniaze a cenné predmety. 
 17. Do školy žiak prináša učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho. Pred vyučovacou hodinou si pripraví všetko potrebné na daný predmet.  
 18. Žiakom nie je dovolené do školy nosiť väčšie sumy peňazí, cenné predmety, predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie alebo narúšajúce výchovu, multimediálne elektronické prístroje (MP3 prehrávače, iPady, tablety, fotoaparáty). Vypnuté mobilné telefóny žiaci na začiatku vyučovacej hodiny odkladajú do  školských tašiek. Notebook môžu žiaci na hodinách používať len so súhlasom vyučujúceho. Osobné veci (peňaženky, doklady, kľúče od bytu) má žiak stále pri sebe, nenecháva ich v učebni, v šatni či pred jedálňou.  
 19. Na zabezpečenie poriadku v miestnostiach, v ktorých sa zdržiavajú žiaci triedy, sú určení týždenníci so zvláštnymi povinnosťami.  
 20. Záznamy o lekárskom ošetrení a ospravedlnenia rodičov /zákonného zástupcu/ u žiakov všetkých ročníkov sa zaznamenávajú do študentského preukazu, za ktorý zodpovedajú žiaci. Platným študentským preukazom musia disponovať najneskôr do 5.septembra príslušného školského roku a na požiadanie zamestnancom školy ním preukazujú svoju totožnosť. Študentský preukaz si bezplatne od triednych učiteľov prevezmú na začiatku školského roka a na konci školského roka ho odovzdajú triednemu učiteľovi kvôli archivácii. Za každý poškodený alebo stratený študentský preukaz triedny učiteľ žiakovi vydá duplikát v cene 20.- eur. 
 21. Ak žiak nie je schopný predložiť ospravedlnenie neúčasti na hodinách do jedného týždňa po príchode do školy, vymeškané hodiny sa vykazujú ako neospravedlnené absencie. Neospravedlnené hodiny sú považované za závažné porušenie vnútorného poriadku.  
 22. Za neospravedlnené hodiny sa ukladajú tieto výchovné opatrenia:  
 23. 2 neospravedlnené hodiny  –  pokarhanie triednym učiteľom;  
 24. 3  –  6 neospravedlnených hodín  –  pokarhanie riaditeľom školy; 
 25. 7  –  12 neospravedlnených hodín  –  znížená známka zo správania na stupeň 2;
 26. 13  –  20 neospravedlnených hodín  –  znížená známka zo správania na stupeň 3; 
 27. 21 a viac neospravedlnených hodín  –  znížená známka zo správania na stupeň 4.  
 28. V dobe vyučovania nie je dovolené vyvolávať žiakov z učební. V dobe vyučovania žiaci nemôžu prijímať žiadne súkromné návštevy.  
 29. Do odborných učební, laboratórií a telocvične vstupujú žiaci pod vedením vyučujúcich učiteľov a správajú sa podľa osobitných pokynov vnútorného poriadku školy pre  príslušnú formu vyučovacej jednotky. Na školských výletoch, vychádzkach a ostatných zamestnaniach sa riadia pokynmi pedagógov. Bez ich vedomia sa nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo určeného miesta.  
 30. Žiakom sa zakazuje vykláňať z okien budovy a sedieť na parapetných doskách pri otvorených oknách. Je prísne zakázané sedieť na podstavcoch na kvety, na radiátoroch v triedach a na chodbách školy. 
 31. Je prísne zakázané vyzdobovať triedy a chodby na škole akýmkoľvek materiálom mimo miest na to určených (nástenky a vývesné tabule). Zákaz sa týka aj výzdoby pred stužkovými slávnosťami, rôznymi sviatkami a akciami školy. 
 32. Na vyučovaní, pri praktických prácach (laboratórnych prácach a praktických cvičeniach) a školských akciách žiak povinne dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia. V učebniach, školských a verejných priestoroch dodržiava čistotu a udržiava poriadok. Vlastným pričinením pomáha utvárať vhodné pracovné a životné prostredie. Po skončení vyučovania prekontroluje, či po sebe zanechal poriadok a čisto, uprace policu svojej lavice a vyloží stoličku na lavicu. 
 33. Žiak šetrne zaobchádza so svojimi vecami a vecami spolužiakov. Šetrí učebnice, učebné pomôcky, vypožičané predmety, školskú budovu a ostatný majetok. Poškodenie školskej lavice alebo stoličky (popísanie, poškrabanie) je žiak povinný ihneď hlásiť vyučujúcemu po príchode do triedy najmä pri cirkulácii žiakov medzi triedami. Škody na inventári a zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti nahradí žiak alebo jeho zákonný zástupca. Pri akomkoľvek poškodení novej školskej lavice alebo stoličky vinník je povinný zakúpiť nový kus poškodeného predmetu. Nahradenie škody nevylučuje aj trest podľa stupňa poškodenia.   
 34. Na triednických hodinách si žiaci s triednym učiteľom dohodnú spôsob komunikácie, na hodinách s vyučujúcim dohodnú spôsob preberania a odovzdávania pomôcok tak, aby sústavným vyvolávaním ani žiaci neboli ukrátení o prestávky.  
 35. V jedálni sa správa žiak disciplinovane, dodržiava pokyny vyučujúcich, ktorí majú dozor, tašku si zavesí v chodbe pred jedálňou na vešiak. Po príchode do priestorov školskej jedálne sa zaradí do radu čakajúcich na vydanie obeda, v žiadnom prípade nikoho nepredbieha. V prípade porušenia pravidla je pedagogickým dozorom poslaný na koniec radu. Žiak dodržiava pokyny vedúcej jedálne pri objednávaní a odhlasovaní sa zo stravy a aj počas pobytu v školskej jedálni, kde dodržiava určený poriadok a pri jedle dbá o kultúru stravovania. Do jedálne je výslovne zakázaný vstup žiakom, ktorí nie sú prihlásení na stravovanie. Neoprávnené stravovanie sa hodnotí ako krádež  – okrádanie spolužiakov o stravu, ktorú si zaplatili. 
 36. Keď žiak ochorie, riadi sa pokynmi ošetrujúceho lekára. Ak sa u neho alebo v jeho rodine vyskytne nákazlivá choroba, okamžite to vhodným spôsobom ohlási triednemu učiteľovi, dodržiava pravidlá karantény a do školy príde iba so súhlasom lekára. Žiak nesmie zneužívať lieky. Počas choroby sa žiak nezdržiava v škole a z hygienických dôvodov sa nestravuje v školskej jedálni. Krátkodobé absencie zo zdravotných dôvodov (1 až 3 dni) maximálne 3x v priebehu školského roka ospravedlňuje zákonný zástupca (nie lekár). Každé ospravedlnenie rodičmi musí byť ihneď oznámené telefonicky triednemu učiteľovi. V osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci jeho neprítomnosť. Štvordňovú a viacdňovú absenciu pre chorobu ospravedlňuje lekár do študijného preukazu. Lekárske ospravedlnenie musí obsahovať originál pečiatky príslušného lekára a čas ošetrenia. Triedny učiteľ si v prípade pochybností a nejasností môže u lekára overiť platnosť a originalitu ospravedlnenia. 
 37. Ak sa žiak nezúčastní  vyučovania pre nepredvídané príčiny, zákonný zástupca /rodič/ oznámi neprítomnosť škole telefonicky alebo osobne v daný deň. Po príchode na vyučovanie žiak predloží písomné ospravedlnenie. V ospravedlnení sa uvedú príčiny absencie, prípadne sa pripojí príslušný doklad  –  napr. pozvánka. Triedny učiteľ môže vyžiadať ďalší hodnoverný doklad.  
 38. Keď je vopred známa príčina neprítomnosti z iných ako zdravotných dôvodov, zákonný zástupca/rodič/ požiada osobne o uvoľnenie z vyučovania. Po skončení neprítomnosti žiaka absenciu doloží písomným ospravedlnením. Na jednu hodinu uvoľňuje žiaka vyučujúci príslušnej hodiny, na tri dni triedny učiteľ po predchádzajúcom oznámení zákonným zástupcom, na viac dní riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti s uvedením dĺžky neprítomnosti, dôvodov neprítomnosti a spôsobom ospravedlnenia. Žiak je povinný dobrať si učivo samostatne hneď po skončení neprítomnosti. 
 39. V prípade, že rodičia sú rozvedení a dieťa /deti/ je súdom pridelené do starostlivosti jednému z nich, škola všetky náležitosti týkajúce sa dieťaťa /vrátane ospravedlňovania neprítomnosti žiaka na vyučovaní/ rieši výhradne s rodičom, ktorému je dieťa zverené. Druhému rodičovi poskytne informáciu o prospechu a správaní žiaka v škole. 
 40. Na vyučovanie voliteľných predmetov sa žiak prihlasuje v priebehu druhého polroka predchádzajúceho školského roka na predpísaných prihlasovacích lístkoch v určených termínoch. Žiak si v dvoch kolách vyberá voliteľné predmety, nie vyučujúceho. Po odsúhlasení skupín voliteľných predmetov riaditeľom školy /po druhom kole/, meniť voliteľný predmet nie je možné a žiak je povinný zvolené predmety navštevovať. Vo výnimočných prípadoch riadne zdôvodnenú žiadosť o zmenu voliteľného predmetu povoľuje len riaditeľ školy svojím rozhodnutím najneskôr do 30. júna príslušného školského roku. 
 41. Oslobodiť žiaka od dochádzky na vyučovací predmet v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ školy na prechodný čas, najviac na jedno klasifikačné obdobie. Rovnako môže riaditeľ školy na návrh lekára oslobodiť žiaka od telesnej výchovy čiastočne alebo úplne, alebo o účastí na akciách organizovaných školou počas vyučovania, exkurzií, ak je požadovaný výkon kvôli zdravotnému stavu žiaka škodlivý alebo neúmerný. 
 42. Žiak je povinný bezodkladne hlásiť triednemu učiteľovi zmenu trvalého bydliska, prípadne zmeny v základných osobných údajoch a zabezpečiť, aby mu osobná korešpondencia bola doručovaná na adresu bydliska. 
 43. Žiakom je zakázané odkladať bicykle v budovách školského areálu; je zakázané odkladať bicykle mimo určeného miesta.  
 44. Z kapacitných dôvodov je žiakom zakázané parkovanie všetkých motorových vozidiel v celom areáli školy s výnimkou termínov konania PFIČ a UFIČ, kedy je parkovanie povolené pre maturantov v celom areáli školy. 
 45. Počas trvania mimoriadnej situácie/pandémie/ spôsobenej infekčným ochorením COVID-19 sa zamestnanci, žiaci školy a ich zákonní zástupcovia riadia všetkými záväznými predpismi vydanými Hlavným hygienikom SR, MZ SR, MŠ SR, KSK alebo riaditeľom školy do odvolania mimoriadnej situácie. 
 46. Žiak s IVP je povinný aspoň raz (1x) za štvrťrok konzultovať plnenie IŠP s vyučujúcimi  jednotlivých predmetov. 
 1. Správanie sa žiakov mimo školy 
 1. Žiak zodpovedá za svoje správanie aj mimo školy a to aj v dňoch voľna a počas prázdnin. Za nevhodné a nepremyslené správanie nesie následky.  
 2. Za činnosť žiaka po skončení vyučovania zodpovedá rodič alebo zákonný zástupca.  

 3. Povinnosti týždenníkov 
 1. Triedny učiteľ určuje za týždenníkov dvojicu žiakov najneskôr v piatok predchádzajúceho týždňa.  
 2. Týždenníci zodpovedajú za poriadok v učebni a správanie spolužiakov počas neprítomnosti vyučujúceho. 
 3. Do školy prichádzajú 10 minút pred prvou vyučovacou hodinou triedy a odchádzajú ako poslední, keď prekontrolujú poriadok v učebni.  
 4. Pripravia učebňu na vyučovanie: zotrú tabuľu, pripravia kriedu /fixy/, donesú pomôcky na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich.  
 5. Počas veľkej prestávky triedu intenzívne vyvetrajú a  to aj v zimnom vykurovacom období.  
 6. Na začiatku hodiny nahlásia chýbajúcih žiakov bez vyzvania vyučujúcim.  
 7. Ak vyučujúci nenastúpi na hodinu do desiatich minút po zvonení, ihneď to nahlásia zástupcovi riaditeľa, riaditeľovi alebo v zborovni.  
 8. Týždenníci sú zodpovední za úpravu násteniek a za kvety v triede.  
 9. Ak si týždenníci neplnia povinnosti, opakujú službu aj niekoľko týždňov. Opakovanie služby nevylučuje potrestanie žiaka za nedodržiavanie školského poriadku.  
 10. Práva žiakov 
 1. Žiak má právo na vzdelanie, na ktorom sa aktívne a dobrovoľne podieľa. 
 2. Žiak má právo využívať pripojenie školy na internet, ak dodržiava pravidlá určené v Dohode o používaní  školskej počítačovej siete a internetu.  
 3. Ak žiak poruší pravidlá v Dohode o používaní  školskej počítačovej siete a internetu toto právo je mu odňaté a stráca aj právo používať počítače na surfovanie po internete. Takýto žiak má zakázaný vstup do učební informatiky v mimovyučovacom čase.  
 4. Žiak má právo vysloviť svoj názor slušným spôsobom a nesmie byť za svoj názor nijako postihnutý, ak tento názor nepropaguje protispoločenské ideológie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť a neuráža osobnosť iného človeka.   
 5. Žiak má právo klásť vyučujúcemu otázky a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa preberá na hodine; vyučovacia hodina začína a končí so zvonením.  
 6. Žiak má právo vedieť, ktoré kapitoly si má zopakovať pri opakovaní učiva.  
 7. Ak sa píše písomka alebo test z učiva celého tematického celku, má žiak právo byť o tom aspoň tri dni vopred informovaný, aby si zopakoval učivo. Plánovanú písomku vyučujúci uvedie na Edupage, aby bol zachovaný princíp  maximálne dvoch veľkých písomiek z opakovania v jeden deň. 
 8. Žiak má právo voliť a byť volený do rady žiakov. 
 9. Žiacka rada má právo vhodným spôsobom predkladať návrhy žiakov riaditeľstvu školy.  
 10. Žiak má právo byť informovaný o službách školského psychológa, CPPaP a možnostiach štúdia na vysokej škole. 
 11. Žiaci majú právo organizovať akcie pre svojich spolužiakov, ak predložia písomne návrh zabezpečenia akcie, ktorý obsahuje názov, náplň, program, služby, personálnu zodpovednosť a pedagogický dozor, po odsúhlasení riaditeľom školy.  
 12. Žiaci majú právo mať zástupcov v stravovacej komisii. 
 13. Žiaci majú právo na spoločné akcie využívať priestory školy a inventár. Spôsobené škody však musia nahradiť.  
 14. Žiak má právo vidieť svoju písomku opravenú učiteľom a dostať vysvetlenie jej hodnotenia do 14 dní. Na požiadanie zákonného zástupcu učiteľ archivovanú písomku predloží k nahliadnutiu. 
 15. Žiak má právo vidieť svoje známky v EŽK najneskôr do konca týždňa v ktorom bol skúšaný, resp. v čase, kedy učiteľ danú písomku opravil. 
 16. Žiak s IVP má právo zúčastňovať sa vyučovacieho procesu. Na konci klasifikačného obdobia vykoná
 17. komisionálne skúšky zo všetkých predmetov.

Tento Školský poriadok žiakov Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou na pracovnej porade dňa 31.8.2021 a je k dispozícii pre každého žiaka, žiačku a zákonných zástupcov na sekretariáte školy, u triednych učiteľov a aj na oficiálnej webovej stránke školy /www.gymsnv.sk/. 

 

 Spišská Nová Ves 2.9.2022                                                                          

Mgr. Jozef Kačenga

        riaditeľ školy  

Interná klasifikácia priestupkov  


Závažné priestupky:   


1.     2.   3.    4.  5.      6.   7.   8.    9.  10.  11.  12.  13.  14.    ak sa fyzicky alebo psychicky správa nadradene k svojim spolužiakom, ponižuje ich a uráža
(šikanovanie);   krádež, používanie a branie cudzích vecí;    pitie alkoholických nápojov, užívanie a sprostredkovanie narkotík, psychotropných látok a fajčenie v škole, v areáli školy a na školských akciách;   hranie hazardných hier;   nerešpektovanie príkazu na odloženie mobilného telefónu počas vyučovacej hodiny; používanie multimediálnych elektronických prístrojov (MP3 prehrávačov, iPadov, tabletov a mobilných telefónov) na vyučovacích hodinách;  neospravedlnené hodiny;   falšovanie lekárskych potvrdení a podpisov rodičov;    úmyselné alebo z nedbanlivosti poškodenie inventáru, zariadenia školy, budovy i celého školského areálu;   neoprávnené stravovanie v školskej jedálni;    návšteva školy a školskej jedálne počas choroby;   porušovanie dopravných predpisov pri jazde autom v areáli školy;    nemorálne správanie sa žiaka mimo školy a počas školských prázdnin;  prenášanie nevhodných súborov cez školskú sieť (stránky propagujúce drogy, pornografiu, násilie); uverejňovanie informácií s obsahom poškodzujúcim dobré meno školy (zamestnancov, študentov) alebo poskytovanie osobných údajov zamestnancov a študentov školy tretím osobám.     

Menej závažné priestupky:  

1.  2.  3.  4.    5.  6.  7.  8.        vulgárne vyjadrovanie sa v škole a počas všetkých akcií organizovaných školou;   neskorý príchod na vyučovaciu hodinu;   hlučné správanie sa na chodbách počas vyučovacích hodín;  materiálna nepripravenosť na vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu hodín (učebnica a iné požadované školské pomôcky);   neplnenie týždenníckych povinností;    fajčenie pred budovou školy;   nevhodné správanie v školskej jedálni;   parkovanie auta v priestoroch školy.  

Comments are closed.