Projekty školy v školskom roku 2020/2021

Množstvo pripravovaných projektov v školskom roku 2020/2021 sa neuskutočnlo z dôvodu pandémie vírusu Covid 19. Z tých ktoré sa realizovali sú:

 Škola sa zapojila  do projektu ECDL pre všetkých. Tento projekt je vlastným návrhom školy.    Tu nájdete Certifikát ECDL

            Darcovstvo krvi, ktoré iniciujú vyučujúci vlastným príkladom, má na škole svoju tradíciu. Každoročne sa uskutoční okolo stopäťdesiat bezplatných odberov krvi študentov a učiteľov gymnázia. V tomto školskom roku sa študenti zúčastňovali odberov krvi individuálne.

V októbri 2020 sa 4 študenti našej školy pod vedením Mgr. Moniky Pirháčovej a Mgr. Dagmar Repaskej zúčastnili záverečnej ceremónie programu DofE. Pri tejto príležitosti im za ich prácu a dosiahnuté úspechy boli odovzdané certifikáty, bronzové odznaky a dar v podobe výletu na Lomnický štít.

V máji 2021 sa žiaci pod vedením Mgr. Moniky Pirháčovej a Mgr. Dagmar Repaskej zúčastnili dobrodružnej expedície v Levočských vrchoch. Celkový počet zúčastnených žiakov: 22 žiakov (z toho bronzová úroveň: 20 žiakov, strieborná úroveň: 2 žiaci). V súvislosti s rozvojom pandémie COVID-19 bol termín schvaľovania úrovní predĺžený. Plnenie úloh stále prebieha a vyhodnotenie je plánované na jeseň 2021.

 

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v práci na štyroch dvoj-ročných projektoch Erasmus+:

  1. V rámci projektu Erasmus+: Old places – New spaces pod vedením Mgr. Anežky Barillovej (koordinátorka projektu), Mgr. Gabriely Jedinákovej, PhDr. Marianny Majerníkovej a PaedDr. Silvie Kozubovej sme tento školský rok plnili úlohy jednej z partnerských krajín: Turecko. Zadania boli zamerané na zvýšenie IT vedomostí, Žiaci sa naučili pracovať s aplikáciami Flipgrid, Tricider, Padlet. Aktívne sme pracovali s portálom e-Twinning, kam si všetky tieto úlohy žiaci sami nahrávali. S vyučujúcimi partnerských krajín sme mali niekoľko online stretnutí, kde sme dohodli ďalší postup práce v projekte. V tomto školskom roku budeme pracovať na vytvorení Digitálnej encyklopédie o národných vzoroch.
  2. V rámci práce na projekte Erasmus+: Language Olympics vytvorili žiaci projektové logo, profily na eTwinningu pomocou ktorých si našli priateľov zo zúčastnených krajín. Pod vedením Mgr. Moniky Pirháčovej (koordinátorka projektu) a Mgr. Ingrid Jančiarovej, MBA sme sa spojili s našimi partnermi a prostredníctvom video prezentácie predstavili našu školu, mesto a Slovensko. Zorganizovali sme besedu s bývalými športovcami PaedDr. Dávidom Demečkom, PhD. a Ľubomírom Vaicom, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvého ročníka a ktorá bola po prvýkrát streamovaná online prostredníctvom účtov na FB a Instagrame. V spolupráci s PK TEV pracujeme v rámci projektu na jazykových pomôckach pre mladých športovcov a trénerov, ktoré by im pomohli naučiť sa špecifickú slovnú zásobu.
  3. V rámci projektu Erasmus +: European Challengers To Save Climate, ktorého cieľom je šíriť povedomie o environmentálnych výzvach, ktorým naša planéta čelí sa naši žiaci zapojili do súťaže o logo projektu, vytvorili krátke videoklipy, v ktorých prezentovali seba a svoju školu a plnili jednotlivé čiastkové úlohy. Pri plnení projektových úloh sa dozvedeli viac napr. o znečistení vôd a oceánov plastmi, o význame mokradí, svojimi kreatívnymi nápadmi inšpirovali žiakov z partnerských škôl o možnostiach recyklovania a redukovania odpadu. Pod vedením Mgr. Janky Zajacovej Rozmušovej (koordinátorka projektu), PhDr. Marianny Majerníkovej, Mgr. Gabriely Jedinákovej a Mgr. Mariany Livorovej vytvárali informačné postery, zúčastnili sa online FB besedy s moderátorom a eco-aktivistom V. Vinczem, spolupracovali so Správou NP Slovenský raj a od odpadkov vyčistili roklinu v Slovenskom raji. Zorganizovali rozhovor s úspešnou slovenskou architektkou Lenkou Petrákovou, autorka ekologického projektu 8. kontinent, ktorého podstatou je komplex budov plávajúcich na hladine, ktoré by zbierali, triedili a následne zvážali plastový odpad na pevninu.
  4. V rámci práce na projektu Erasmus +: Social Media to Promote Education Besides Fun pod vedením Mgr. Moniky Pirháčovej (koordinátorka projektu), Mgr. Janky Zajacovej Rozmušovej PhD., RNDr. Aleny Spišiakovej a Mgr. Moniky Šitárovej prebehla kampaň na školskom Instagrame, ktorej hlavnou témou bolo bezpečné používanie sociálnych sietí. Žiaci zapojení do projektu ponúkli rovesníkom návod ako kontrolovať množstvo času, ktorý trávia na sociálnych sieťach, a aj to ako správne selektovať informácie. Svojim sledovateľom (followerom) a rovesníkom ponúkli v rámci príspevkov množstvo užitočných aplikácií, ktoré by im pri tom mohli pomôcť.

Naďalej pracujeme v projekte Recyklohry, ktorý je zameraný na zber elektroodpadu a batérií. Za získané body sme zakúpili nové kontajnery na separovaný zber, ktoré sú umiestnené v priestoroch školy. Súčasťou projektu je okrem zberu aj vypracovávanie zadaných úloh . Tento rok sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s účasťou dvoch zástupcov z každej triedy na tému : Cesta elektroodpadu. Cieľom bolo informovať študentov o projekte Recyklohry, oboznámiť s výsledkami celoslovenského dotazníka monitorujúceho nakladanie s elektroodpadom. Záver spestrili interaktívne aktivity pripravené študentkami tretieho ročníka.

Študenti pod vedením učiteľky anglického jazyka založili prvý internetový časopis v anglickom jazyku Orindžik, do ktorého rubrík pravidelne prispievajú pod vedením ich  redakčnej rady. Finančne ho podporila nadácia T – com a možno ho  nájsť na webovej stránke našej školy.

  

            V rámci nového projektu s názvom „ Deň pre moju školu“ sme spopularizovali Deň Zeme a študenti sa aktívne zapojili do skrášľovania školského prostredia. Tento projekt prebieha nepretržite.

 

 

            Na konci školského roka 2016/2017 sa škola zapojila do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore. Škola bude vybavená prvýkrát IT ScienceLaboratóriom. Učitelia prírodovedných predmetov počas celého školského roku overovali na vyučovacích hodinách metodiky vytvárané v rámci tohto projektu. Do prvého ročníka bolo implementované 3D modelovanie pre potreby inžinierskej techniky. Záujem zo strany žiakov o prácu v softvéry pre 3D modelovanie bol veľký a taktiež sa uskutočnila tlač na 3D tlačiarni. 

        

Naši študenti sa zapojili aj do matematických projektov Klokan, Pangea, Pišqworky a Náboj, Matboj  v ktorých získali viacero úspešných umiestnení. Vďaka ich účasti v projektoch si rozšírili obzory v riešení zaujímavých úloh zo života pomocou matematického aparátu.

 

 

Od školského roku 2008/2009 sme zapojení do projektu Virtuálna knižnica, vďaka čomu majú naši učitelia prístup k rôznym zaujímavým materiálom využiteľným vo výuke, čo pomáha zvýšovať kvalitu výchovno vzdelávacieho procesu na škole.

 

            Pre žiakov navštevujúcich triedy  s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ale aj pre ostatných študentov ponúkneme možnosť získať jazykový certifikát a našim študentom študujúcim v športových triedach možnosť získať po 3.ročníku štúdia trénerskú licenciu alebo rozhodcovskú kvalifikáciu . Obe aktivity plánujeme realizovať v rámci projektu profilácie nášho gymnázia s názvom Gymnázium pre vedomostnú spoločnosť.

 

Od školského roku 2012/2013 sme zapojení do projektu Program podpory digitalizácie škôl, organizovaného vzdaelávacou organizáciou EDULAB. V rámci tohto projektu získavajú všetci žiaci našej školy a všetci učitelia prírodovedných predmetov MAT, FYZ, CHE a BIO prístupy na vzdelávací portál Planéta vedomostí, na ktorom nachádzajú množstvo materiálov, projektov, úloh a vedomostných súťaží. Využívaním týchto materiálov modernizujeme vyučovanie a aktivizujeme využívanie digitálnej technológie.

 

            Enviromentálna učebňa je jeden z najmladších projektov školy,  ktorého zámerom je využitie školskej záhrady ako funkčného a harmonického miesta slúžiaceho na výchovu, vzdelávanie  a relax. Prepája formálne vzdelávanie žiakov s neformálnym a umožňuje, aby poznávali, ochraňovali a milovali prírodu. Súčasťou tohto projektu bude vytvorenie ekoplochy v okolí samotnej environmentálnej učebne, kde budú vysadené rôzne druhy drevín, bylinná špirála a nainštalované informačné tabule.

 

           Projekt Tenký klient predstavuje pracovnú stanicu, ktorá vystačí s grafickým výstupom a obmedzeným výkonom potrebným len na komunikáciu s používateľom (vstupy cez klávesnicu a myš) a terminálovým serverom, ktorý zabezpečuje fungovanie školskej aplikácie. Jej výhodou je mimoriadne úsporné využívanie zdrojov a prenosových kapacít komunikačných liniek. V rámci tohto projektu pripravujeme počítačovú učebňu s pätnástimi tenkými klientmi, čím sa zjednoduší práca administrátora počítačovej siete školy a zmodernizuje výučba informatiky a ďalších predmetov.

 

            Projekt IT – laboratórium je projektom premeny klasickej triedy na moderné IT- laboratórium, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia školy. Celá rekonštrukcia a počítačové vybavenie sa realizovalo sponzorsky. Laboratórium sa bude využívať na výučbu  informatiky a skvalitní aj výučbu ďalších predmetov.

 

             Každoročne prebieha projekt POOG – Profesorská osobnosť oranžového gymnázia. V rámci neho sa vyhodnocuje študentská anketa v kategóriách ako „Najmilší profesor“, „Najukecanejší profesor“, „Nos na ťaháky“, „Absolut profesor“ a pod. Tieto kategórie určujú žiaci a pripravujú pod vedením profesorov aj sprievodný program celej akcie. V tomto školskom roku sa kvôli pandémii tento projekt neuskutočnil.

            V šk. roku 2018/2019 prebiehalo testovanie žiakov, overovanie metodík a vzdelávanie učiteľov v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vyučujúci a 48 žiakov sa zapojilo do ECDL testovania. Partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.    

          Škola sa zapojila  do projektu ECDL pre všetkých. Tento projekt je vlastným návrhom školy.    

Škola je od školského roku 2021/2021 zapojená do projektu Farming, v rámci ktorého dôjde k zriadeniu IT laboratória a intenzívnej spolupráci vybraných žiakov školy a študentov informatiky TUKE pod záštitou IT Valley.

Okrem toho žiaci vypracovali množstvo malých projektov v rámci SOČ a vyučovacích hodín. Zúčastnili sa viacerých poznávacích exkurzií, besied, prednášok a predstavení.

 

            Aj v školskom roku 2021/2022 chceme pokračovať v tomto trende a zapojiť sa do, čo navjväščieho počtu, všeobecne prospešných projektov.

 

Comments are closed.