Projekty školy

Škola zrealizovala v školskom roku 2017/2018 niekoľko dlhodobých projektov:

Darcovstvo krvi

          Darcovstvo krvi, ktoré iniciujú vyučujúci vlastným príkladom, má na škole svoju tradíciu. Každoročne sa uskutoční okolo stopäťdesiat bezplatných odberov krvi študentov a učiteľov gymnázia.

Erasmus+ KA1

            J.Zajacová a A.Barillová realizovali projekt v rámci vzdelávacej mobility jednotlivcov Erasmus+ KA1 s názvom Zvyšovanie úrovne kvality výučby anglického jazyka  na škole rozvíjaním vybraných kľúčových kompetencií, ktorý bol schválený 1.12. 2016. V apríli 2017 sa M. Nevyjelová zúčastnila kurzu v Portugalsku namiesto J.Zajacovej,(MD) A.Barillová sa v júni 2017 zúčastnila kurzu v Anglicku.  Projekt trvá  do 30.11.2018. Zúčastnené budú o získaných poznatkoch referovať v rámci PK a workshopov.

Euroscola

            M.Majerníková a M.Pirháčová realizovali projekt Euroscola. Študenti sa opäť zúčastnia modelového zasadania parlamentu v októbri 2018.

Move it feel it

            Vyučujúci ANJ spolu s kolegmi zo zahraničia po vzájomnom stretnutí v Nemecku v januári 2017, vypracovali projekt Move it feel it, v rámci Erasmus+ KA2. Tento fínski kolegovia podali v marci a na schválenie projektu čakáme. Projekt sa zaoberá zlepšovaním kondície a zdravým životným štýlom  u mladších stredoškolských študentov.

Dostali sme ponuky od iných zahraničných škôl na realizovanie ďalších projektov ako aj na bilaterálnu výmenu žiakov do Španielska.

Dostali sme ponuky od iných zahraničných škôl na realizovanie ďalších projektov Erasmus+ KA1 (Job shadowing)ako aj na bilaterálnu spoluprácu s Lotyšskom. Projekt s Lotyšskom o hodnotení a sebahodnotení sa zrealizuje v októbri 2019.

Erasmus+ KA1 Job shadowing

Zapojili sme sa do projektu Erasmus+ KA1 Job shadowing. V  šk. roku 2019/2020 dve učiteľky z Lotyšska budú prítomné na vyučovaní ANJ za účelom sledovania sebahodnotenia žiakov.

Moskva v Rusku.

  1. Nevyjelová pracovala na spolupráci s partnerskou školou v Ľuberci – Moskva v Rusku. V budúcnosti plánujeme organizovať výmenné pobyty študentov jedenkrát do roka. V októbri 2017 delegácia z moskovskej školy navštívila našu školu a v septembri 2018 naši žiaci a učitelia odchádzajú do Moskvy.

Educate Slovakia        

            Zapojili sme sa do projektu Educate Slovakia. Na našej škole vo februári pôsobili dve lektorky: z Brazílie a Kirgizska, ktoré mali celý týždeň prednášky a workshopy o spolupatričnosti, rovnosti a pomoci medzi krajinami.

Výlet do Edinburghu

          Zorganizovali sme poznávací výlet do Edinburghu v Škótsku pre vybratých študentov.

Beseda s mexickou učiteľkou

         Uskutočnila sa beseda s mexickou učiteľkou na Slovensku pre ročníky 1-3.

Terénne práce

          Študenti 2.C triedy sa zúčastnili plánovaných terénnych prác v lokalite Stará voda zamerané na ochranu a čistenie lesa, v čase maturitných skúšok. Terénne práce zabezpečovali KoS v spolupráci s  HoA.

Recyklohry

V rámci projektu Recyklohry prebieha v našej škole celoročne zber elektroodpadu a použitých batérii, ktorý je následne odvážaný firmou Asekol, za čo škola získava body, ktoré môže vymeniť za ponúkané produkty. Študenti sa podieľali na plnení zadaných úloh, za ktoré tiež získava škola body. Tento rok sme zrealizovali úspešné rovesnícke vzdelávanie na tému : Batéria – malá, ale užitočná. Cieľom bolo povzbudiť študentov k triedeniu odpadu, poučiť ich o dopadoch škodlivého odpadu na životné prostredie. Akcia bola spojená so zberom batérií.

GREEN  DAY

Tento školský rok sme našu environmentálnu činnosť a vzdelávanie začali ekologickým podujatím GREEN  DAY. „Zelený deň“ sa  konal v Bratislave dňa 29.9.2017 vo Fresh Markete. Podujatie sa uskutočnilo v rámci svetového týždňa zelených budov. Zažili sme ochutnávky biopotravín, prednášky, súťaže, stretli sme sa s odborníkmi na trvalú udržateľnosť, dozvedeli sa viac o Ecocapsule a projekte spoločnosti Curaprox s názvom Ekovír. Pomyselnú bodku na záver podujatia urobila tombola o zaujímavé ceny, z ktorých  si časť odniesli i naši študenti.

Ekotopfilm – ENVIROFILM

Dňa 4. 12. 2017 sme využili ponuku nášho mesta a zúčastnili sa Medzinárodného festivalu filmov Ekotopfilm – ENVIROFILM,  ktorý sa konal v Kine Mier. V rámci Junior festivalu si študenti prvého ročníka aj tento rok  pozreli niekoľko  vydarených dokumentárnych filmov s tematikou ochrany životného prostredia, za ktorými nasledovala diskusia.

Mladí reportéri pre životné prostredie

V medzinárodnom projekte Mladí reportéri pre životné prostredie bola aj tento školský rok úspešná naša študentka Adriána Henčeková ako na celoslovenskej, tak aj na medzinárodnej úrovni. Na Slovensku sa umiestnila na 1. mieste s fotografiou Správny postoj aj videom s názvom Triedenie zeleného odpadu v Spišskej Novej Vsi. V medzinárodnej súťaži získala za spomínanú fotografiu a video  čestné uznanie.

Orindžik

Študenti pod vedením učiteľky anglického jazyka založili prvý internetový časopis v anglickom jazyku Orindžik, do ktorého rubrík pravidelne prispievajú pod vedením ich  redakčnej rady. Finančne ho podporila nadácia T – com a možno ho  nájsť na webovej stránke našej školy.

Deň pre moju školu

               V rámci nového projektu s názvom „ Deň pre moju školu“ sme spopularizovali Deň Zeme a študenti sa aktívne zapojili do skrášľovania školského prostredia. Tento projekt prebieha nepretržite.

Medzinárodný chemický workshop

V dňoch 24. februára až 2. marca 2018 sa naše gymnázium  zúčastnilo na  v poradí treťom Medzinárodnom chemickom workshope v partnerskom meste Clausthal-Zellerfeld v Nemecku. Trojčlenný tím študentov s vyučujúcou CHE. Okrem študentov nášho gymnázia sa workshopu zúčastnili aj stredoškoláci z iných štátov rôznych iných miest –Francúzsko, Poľsko a India. Workshop 3rd ICCW – 3rd International Clausthal chemistry workshop organizuje Robert-Koch-Schule spolu s Technickou univerzitou pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o chémiu. Je výbornou príležitosťou, ako zlepšiť svoje manuálne zručnosti, pracovať s látkami, ktoré na našich školách nie sú bežne dostupné, rozšíriť svoje teoretické poznatky a samozrejme aj spoznať nových ľudí.                                                                  

Je človek súčasť prírody?

Uskutočnili sme 3.ročník fotografickej súťaže s názvom  Je človek súčasť prírody? Do súťaže sa zapojilo 13 študentov s 27 súťažnými fotografiami, ktoré zachytávajú človeka v súlade s prírodou alebo opačne v disharmónií s prírodou. Vernisáž sa uskutočnila s priestoroch biológie a bola spojená s hlasovaním o najlepšiu fotografiu. Súťaž sme vyhodnotili už tradične na Vianočnom koncerte.

Projekt o deťoch

Pripravujeme projekt o deťoch, ktoré navštevovali kubánske základné školy v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia. Ich rodičia , obyvatelia nášho mesta, pôsobili na Kube ako experti – geológovia a banskí inžinieri. V projekte sú zdokumentované ich spomienky, zážitky. Veľmi zaujímavou súčasťou sú obrazové materiály, fotografie a krátke filmové snímky dobového charakteru.

Medzinárodný deň školských knižníc

          Celoslovenský projekt: Medzinárodný deň školských knižníc pod gesciou ministerky školstva M. Lubyovej na tému: Milan Rastislav Štefánik. Realizovali sme zbierku artefaktov zo života generála M. R. Štefánika, výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ zo Spiša a besedu o knihe R. Kormošovej: Po stopách rodiny M. R. Štefánika na Spiši s autorským čítaním žiakmi našej školy. Projektu sa zúčastnili zástupcovia mesta (primátor, viceprimátorka, vedúci referátu školstva), Múzea Spiša a Spišskej knižnice. V rámci SR sme sa umiestnili na 18. mieste.

StRAtení susedia – Pocta detským obetiam holokaustu

          Projekt  Startení susedia – Pocta detským obetiam holokaustu – cieľom  je pomôcť pri pátraní po obyvateľoch zaniknutej židovskej komunity zo Spišskej Novej Vsi. V tomto školskom roku sme v rámci krúžku pátrali po rodine Ehrenreichovej, Goldbergerovej a Herzbrunovej. Spracovali sme nové príbehy a žiaci kreslili výtvarné práce s témou holokaustu. 

Víkend otvorených parkov a záhrad

          Projekt Víkend otvorených parkov a záhrad – cieľom je zdôrazniť hodnoty historických parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany. Zapojili sme sa do jubilejného X. ročníka podujatia, ktoré je súčasťou Európske roka kultúrneho dedičstva.  V rámci projektu sme druhýkrát sprístupnili verejnosti Židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi, ktorý je od roku 2010 zapísaný do Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. 10 sprievodcov – gymnazistov oboznamovalo návštevníkov s dejinami Židov v SNV, školstvo a rodinami, ktoré zahynuli v období holokaustu. Akciu sme realizovali v spolupráci s mestom SNV.

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Na konci školského roka 2016/2017 sa škola zapojila do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore. Škola bude vybavená prvýkrát IT ScienceLaboratóriom. Učitelia prírodovedných predmetov počas celého školského roku overovali na vyučovacích hodinách metodiky vytvárané v rámci tohto projektu. Do prvého ročníka bolo implementované 3D modelovanie pre potreby inžinierskej techniky. Záujem zo strany žiakov o prácu v softvéry pre 3D modelovanie bol veľký a taktiež sa uskutočnila tlač na 3D tlačiarni. 

CISCO akadémia

          Škola sa zapojila do projektu CISCO akadémia (CA). CA sú inštitúcie, ktoré sprostredkovávajú študentom v rôznych častiach sveta znalosti z oblastí počítačových sietí v rámci CNAP (Cisco Networking Academy Program). Zároveň študentov pripravujú na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov, ktoré im otvárajú nové možnosti a zvyšujú ich cenu na trhu práce. Väčšina Cisco akadémií pripravuje študentov na certifikáciu CCNA (Cisco Certified Network Associate) a CCNP (Cisco Certified Network Professional).

Olympiáda ľudských práv.

           Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektov Olympiáda ľudských práv. Na krajskom kole, ktoré bolo vo februári 2018 v Košiciach, získala naša žiačka Denisa Kočišová diplom úspešného riešiteľa OLP.

Európska noc výskumníkov

          Dňa 29. septembra 2018 sa v Košiciach uskutočnila akcia: Európska noc výskumníkov, ktorej sa zúčastnil výber študentov prvého ročníka. Popularizáciu vedy, techniky a výskumu zabezpečovali všetky fakulty UPJŠ, UVL a TU v Košiciach.  

Divadlo proti extrémizmu.

              V spolupráci so SND mali žiaci možnosť vidieť inscenáciu NATÁLKA, ktorá vznikla v rámci projektu Divadlo proti extrémizmu. Po predstavení bola diskusia na tému extrémizmus, demokracia a jej princípy s odborníkmi z prizvaných združení ako je napríklad Living Memory. Divadelná hra vyvolala u študentov silné emócie.

Dni EÚ

               V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves sa študenti 3.roč. zúčastnili Dni EÚ, kde mali možnosť diskutovať s europoslancami.

Finančná sloboda

               Finančná slobodav máji 2018 sa študenti 2.roč. zúčastnili finančnej hry , kde mali dosiahnuť určitý stanovený finančný cieľ. Hra študentov zaujala, lektorka priebeh a výsledok hry hodnotila veľmi pozitívne.

Spišská katolícka charita          

               Spišská katolícka charitazástupcovia Charity prezentovali svoju prácu a zamestnancov. Ukázali zmysel a poslanie dobrovoľníckej práce. V spolupráci so študentskou radou zorganizovali zbierku školských potrieb.

Klokan, Pangea, Pišqworky a Náboj, Matboj 

               Naši študenti sa zapojili aj do matematických projektov Klokan, Pangea, Pišqworky a Náboj, Matboj  v ktorých získali viacero úspešných umiestnení. Vďaka ich účasti v projektoch si rozšírili obzory v riešení zaujímavých úloh zo života pomocou matematického aparátu.

Virtuálna knižnica

Od školského roku 2008/2009 sme zapojení do projektu Virtuálna knižnica, vďaka čomu majú naši učitelia prístup k rôznym zaujímavým materiálom využiteľným vo výuke, čo pomáha zvýšovať kvalitu výchovno vzdelávacieho procesu na škole.

Gymnázium pre vedomostnú spoločnosť.

            Pre žiakov navštevujúcich triedy  s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ale aj pre ostatných študentov ponúkneme možnosť získať jazykový certifikát a našim študentom študujúcim v športových triedach možnosť získať po 3.ročníku štúdia trénerskú licenciu alebo rozhodcovskú kvalifikáciu . Obe aktivity plánujeme realizovať v rámci projektu profilácie nášho gymnázia s názvom Gymnázium pre vedomostnú spoločnosť.

Program podpory digitalizácie škôl

Od školského roku 2012/2013 sme zapojení do projektu Program podpory digitalizácie škôl, organizovaného vzdaelávacou organizáciou EDULAB. V rámci tohto projektu získavajú všetci žiaci našej školy a všetci učitelia prírodovedných predmetov MAT, FYZ, CHE a BIO prístupy na vzdelávací portál Planéta vedomostí, na ktorom nachádzajú množstvo materiálov, projektov, úloh a vedomostných súťaží. Využívaním týchto materiálov modernizujeme vyučovanie a aktivizujeme využívanie digitálnej technológie.

 Enviromentálna učebňa

            Enviromentálna učebňa je jeden z najmladších projektov školy,  ktorého zámerom je využitie školskej záhrady ako funkčného a harmonického miesta slúžiaceho na výchovu, vzdelávanie  a relax. Prepája formálne vzdelávanie žiakov s neformálnym a umožňuje, aby poznávali, ochraňovali a milovali prírodu. Súčasťou tohto projektu bude vytvorenie ekoplochy v okolí samotnej environmentálnej učebne, kde budú vysadené rôzne druhy drevín, bylinná špirála a nainštalované informačné tabule.

 Tenký klient   

Projekt Tenký klient ptedstavuje pracovnú stanicu, ktorá vystačí s grafickým výstupom a obmedzeným výkonom potrebným len na komunikáciu s používateľom (vstupy cez klávesnicu a myš) a terminálovým serverom, ktorý zabezpečuje fungovanie školskej aplikácie. Jej výhodou je mimoriadne úsporné využívanie zdrojov a prenosových kapacít komunikačných liniek. V rámci tohto projektu pripravujeme počítačovú učebňu s pätnástimi tenkými klientmi, čím sa zjednoduší práca administrátora počítačovej siete školy a zmodernizuje výučba informatiky a ďalších predmetov.

 IT – laboratórium

            Projekt IT – laboratórium je projektom premeny klasickej triedy na moderné IT- laboratórium, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia školy. Celá rekonštrukcia a počítačové vybavenie sa realizovalo sponzorsky. Laboratórium sa bude využívať na výučbu  informatiky a skvalitní aj výučbu ďalších predmetov.

POOG      

             Každoročne prebieha projekt POOG – Profesorská osobnosť oranžového gymnázia. V rámci neho sa vyhodnocuje študentská anketa v kategóriách ako „Najmilší profesor“, „Najukecanejší profesor“, „Nos na ťaháky“, „Absolut profesor“ a pod. Tieto kategórie určujú žiaci a pripravujú pod vedením profesorov aj sprievodný program celej akcie.

Junior Freshhh

Akciová spoločnosť Slovnaft aj v tomto roku pripravila v spolupráci s bratislavskými technickými a prírodovednými fakultami  pre stredoškolákov projekt s názvom Junior Freshhh, ktorý výborne aktivizoval študentov všetkých ročníkov pracujúcich v tímoch a zainteresovaní boli aj učitelia a mnohí rodinný príslušníci, na ktorých sa s otázkami študenti obracali. Študenti pracovali v trojčlenných tímoch a vypracovávali v stanovenej dobe náročné  úlohy z matematiky, fyziky, chémie informatiky a   geografie. Počet súťažiacich oproti minulému roku z radov našich študentov narástol a hoci sme neobsadili postupové miesta, väčšina vydržala do konca súťaže a ani za umiestnenie tímov  sa nemusíme hanbiť.

 

Okrem toho žiaci vypracovali množstvo malých projektov v rámci SOČ a vyučovacích hodín. Zúčastnili sa viacerých poznávacích exkurzií, besied, prednášok a predstavení.

 

               Aj v školskom roku 2018/2019 chceme pokračovať v tomto trende a zapojiť sa do, čo navjväčšieho počtu, všeobecne prospešných projektov.

Comments are closed.