Projekty školy

Bezpríspevkové darcovstvo krvi

Dvakrát do roka iniciujú učitelia našej školy darovanie krvi bez nároku na odmenu. Každoročne sa podarí uskutočniť približne stopäťdesiat bezplatných odberov krvi študentov a učiteľov gymnázia. V tomto školskom roku sa prvý odber koná v novembri a ďalší plánovaný termín je v mesiaci apríl.

So close yet, so distant

Naši učitelia vypracovali návrh na tento nový projekt v rámci sekcie Erasmus plus s názvom So close yet, so distant  ( Tak blízki a tak vzdialení ), na ktorého schválenie čakáme.

Erasmus

Na základe tohto  nami vypracovaného projektu by mala naša škola dostať štatút Centra pre dobrovoľníkov – lektorov. Po jeho schválení by mali lektori cudzích častejšie hosťovať na našej škole.

Orindžik

Jedinečný a veľmi zaujímavý projekt. Orindžik je prvý internetový časopis v anglickom jazyku. Na jeho založení sa podieľali študenti pod vedením učiteľov anglického jazyka. Do jeho rubrík  pravidelne prispievajú pod vedením študentskej redakčnej rady. Finančne projekt  podporila nadácia T – com a možno ho  nájsť na webovej stránke našej školy.

Book of stories

Vrámci hodín ANJ sme sa zapojili do e-twinningu, kde sme so žiakmi pripravili projekt na tému Book of stories. Tento projekt sa uzavrie v školskom roku 2014/2015.

Deň pre moju školu

Projekt, ktorým si každoročne pripomíname Deň Zeme. Študenti sa aktívne zapájajú do aktivít zameraných na skrášľovanie prostredia školy a jej bezprostredného okolia. V tento deň inštalujú tematické panely v interiéri školy, vysádzajú kvety, realizujú drobné rekonštrukčné práce a upratujú školský areál.

Partnerská výmena so školou v Nemecku

Patrí medzi najstaršie a zároveň najúspešnejšie projekty školy. Každoročne k nám zavítajú priatelia z partnerskej školy Robert-Koch-Schule z  mesta Clausthal-Zellerfeld v Nemecku.  V rámci recipročnej výmeny naši študenti a učitelia zasa navštívia Nemecko. Cieľom projektu je poznať život mladých ľudí v Nemecku, zažiť typickú atmosféru  nemeckej rodiny a školy, spoznať históriu, kultúru i súčasnosť krajiny  a prakticky komunikovať v cudzom jazyku. Partnerská výmena sa uskutočnila  už viac ako dvadsťkrát.

Písanie poviedok v nemeckom jazyku pre stredoškolákov

Zapojili sme sa do 6. ročníka tohto projektu organizovaného Katedrou nemeckého jazyka Prešovskej univerzity v spolupráci s Goethe inštitútom, ZfA a Rakúskym kultúrnym fórom a AcADom. Téma : Traumtänzer (Tanečník v sne).

Spoločne v Európe Bádensko – Wűrttenbersko & Slovensko

Naši študenti a učitelia pracovali aj v tomto projekte organizovanom  Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom kultúry, mládeže a športu Baden – Wűrttemberg v časti Riešenie úloh – Hľadanie a nachádzanie a časti Práca na projektoch – Umelecká tvorba – tvorivá práca – Projekt –turistický prospekt.

Videodokumentácia interkultúrnych projektov

Tento projekt sme realizovali v spolupráci s partnerskou školou Robert Koch- Schule v Clausthale- Zellerfelde v Nemecku, téma Stretnutia – Videodokumentácia interkultúrnych projektov v umeleckej a hudobnej oblasti.

Euroškola

V rámci tohto projektu  naši študenti zorganizovali niekoľko besied s našimi europoslancami – p. Štefancom, Smolkovou a Záborskou na našej škole aj na základných školách. Ako víťazi projektu navštívili europarlament, kde pracovali v medzinárodných tímoch na riešení pálčivých spoločenských otázok.

Milan Rastislav Štefánik a Spiš

V roku M. R. Štefánika /máj 2014 – júl 2015/ naši žiaci prezentovali projekt Milan Rastislav Štefánik a Spiš na základných školách nášho mesta.

Noc výskumníka

Každoročne sa zapájame do celoslovenského projektu  Noc výskumníka. V tomto roku sa študenti stretli v priestoroch  SAV v  Starej Lesnej a vypočuli si prednášky renomovaných astronómov.

Junior Freshhh

Akciová spoločnosť Slovnaft v tomto roku pripravila v spolupráci s bratislavskými technickými a prírodovednými fakultami  pre stredoškolákov projekt  s názvom Junior Freshhh, ktorá už niekoľko rokov prebieha medzi vysokoškolákmi. Súťaže sa zúčastnilo päť družstiev našej školy .

Virtuálna knižnica

Od školského roku 2008/2009 sme zapojení do projektu Virtuálna knižnica, vďaka čomu majú naši učitelia a žiaci prístup k rôznym zaujímavým materiálom využiteľným vo výučbe, čo pomáha zvýšovať kvalitu výchovno vzdelávacieho procesu na škole.

Gymnázium pre vedomostnú spoločnosť

Je názov pripravovaného projektu profilácie gymnázia určený predovšetkým  žiakom navštevujúcim triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Jazykovo zdatní študenti budú mať možnosť získať jazykový certifikát a študenti  športových tried budú mať možnosť získať po 3.ročníku štúdia trénerskú licenciu alebo rozhodcovskú kvalifikáciu .

Program podpory digitalizácie škôl  

Tento projekt bude pokračovať aj v školskom roku 2012/2013. V  rámci neho dostanú všetci naši študenti a všetci učitelia prírodovedných predmetov MAT, FYZ, CHE a BIO prístup na vzdelávací portál, na ktorom nájdu množstvo materiálov, projektov, úloh a vedomostných súťaží. Využívanie týchto materiálov prispeje k modernizácii vyučovania a aktívneho využívania digitálnej technológie.

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

Národný projekt, ktorý sa  začal  realizovať  v  školskom roku 2009/2010 a končí  v roku 2014. Do práce na tomto projekte je zapojených osem učiteľov, ktorým sa zvýši odborná úroveň a podporí  kariérny rast. To všetko prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti našej školy. Škola vďaka tomuto projektu získala osem osobných počítačov a  jeden dataprojektor a každý učiteľ zapojený do projektu dostal vlastný notebook.

Enviromentálna učebňa 

Jeden z najmladších projektov školy,  ktorého zámerom je využitie školskej záhrady ako funkčného a harmonického miesta slúžiaceho na výchovu, vzdelávanie  a relax. Prepája formálne vzdelávanie žiakov s neformálnym a umožňuje, aby poznávali, ochraňovali a milovali prírodu. Súčasťou tohto projektu bude vytvorenie ekoplochy v okolí samotnej environmentálnej učebne, kde budú vysadené rôzne druhy drevín, bylinná špirála a nainštalované informačné tabule.

Tenký klient

Tenký klient je pracovná stanica, ktorá vystačí s grafickým výstupom a obmedzeným výkonom potrebným len na komunikáciu s používateľom (vstupy cez klávesnicu a myš) a terminálovým serverom, ktorý zabezpečuje fungovanie školskej aplikácie. Jej výhodou je mimoriadne úsporné využívanie zdrojov a prenosových kapacít komunikačných liniek. V rámci tohto projektu pripravujeme počítačovú učebňu s pätnástimi tenkými klientmi, čím sa zjednoduší práca administrátora počítačovej siete školy a zmodernizuje výučba informatiky a ďalších predmetov. 

IT – laboratórium  

Projekt premeny klasickej triedy na moderné IT- laboratórium, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia školy. Celá rekonštrukcia a počítačové vybavenie sa realizovalo sponzorsky. Laboratórium sa bude využívať na výučbu  informatiky a skvalitní aj výučbu ďalších predmetov.

Recyklohry

Projekt zaoberajúci sa triedením odpadov sa v našej škole realizuje tretí školský rok. Vo vestibule školy je umiestnená zberná nádoba na vyradené drobné elektrozariadenia, ktorú  poskytla spoločnosť ASEKOL SK zabezpečujúca ich zber a recykláciu. Cieľom projektu je, aby sme si všetci uvedomili, že nefunkčné elektrické zariadenia nepatria na skládky ani do kontajnera na komunálny odpad a ich recykláciou prispievame k ochrane životného prostredia.

Zelená stromom 

Je to ekoprojekt, ktorý vznikol z dôvodu harmonického spájania bývania človeka a zelene v prostredí, v ktorom žije. Jeho cieľom je výsadba a distribúcia 1000 stromov a stromčekov do okolia našich domovov. Partnermi projektu sú okrem našej školy firma Solitéra v Spišskej Novej Vsi a  TU Zvolen .

Comments are closed