Projekty školy v školskom roku 2021/2022

Darcovstvo krvi, ktoré iniciujú vyučujúci vlastným príkladom, má na škole svoju tradíciu. Každoročne sa uskutoční okolo stopäťdesiat bezplatných odberov krvi študentov a učiteľov gymnázia (v šk. roku 2021/22 – na Hematologicko-transfúznom oddelení v Nemocnici SNV).

Enviromentálna učebňa je jeden z najmladších projektov školy,  ktorého zámerom je využitie školskej záhrady ako funkčného a harmonického miesta slúžiaceho na výchovu, vzdelávanie a relax. Prepája formálne vzdelávanie žiakov s neformálnym a umožňuje, aby poznávali, ochraňovali a milovali prírodu. Súčasťou tohto projektu bude vytvorenie ekoplochy v okolí samotnej environmentálnej učebne, kde budú vysadené rôzne druhy drevín, bylinná špirála a nainštalované informačné tabule.

Projekt IT – laboratórium je projektom premeny klasickej triedy na moderné IT- laboratórium, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia školy. Celá rekonštrukcia a počítačové vybavenie sa realizovalo sponzorsky. Laboratórium sa využíva na výučbu  informatiky a skvalitní aj výučbu ďalších predmetov.

Každoročne prebieha projekt POOG – Profesorská osobnosť oranžového gymnázia. V rámci neho sa vyhodnocuje študentská anketa v kategóriách ako „Najmilší profesor“, „Najukecanejší profesor“, „Nos na ťaháky“, „Absolut profesor“ a pod. Tieto kategórie určujú žiaci a pripravujú pod vedením profesorov aj sprievodný program celej akcie.

Naši študenti sa zapojili aj do matematických projektov Klokan, Pangea, Pišqworky a Náboj, Matboj  v ktorých získali viacero úspešných umiestnení. Vďaka ich účasti v projektoch si rozšírili obzory v riešení zaujímavých úloh zo života pomocou matematického aparátu.

Naďalej pracujeme v projekte Recyklohry, ktorý je zameraný na zber elektroodpadu a batérií. Za získané body sme zakúpili nové kontajnery na separovaný zber, ktoré sú umiestnené v priestoroch školy. Súčasťou projektu je okrem zberu aj vypracovávanie zadaných úloh . Tento rok sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s účasťou dvoch zástupcov z každej triedy na tému : Cesta elektroodpadu. Cieľom bolo informovať študentov o projekte Recyklohry, oboznámiť s výsledkami celoslovenského dotazníka monitorujúceho nakladanie s elektroodpadom. Záver spestrili interaktívne aktivity pripravené študentkami tretieho ročníka.

V rámci nového projektu s názvom „ Deň pre moju školu“ sme spopularizovali Deň Zeme a študenti sa aktívne zapojili do skrášľovania školského prostredia. Tento projekt prebieha nepretržite.

V šk. roku 2021/2022 sa 10 žiakov našej školy zapojilo do projektu Farming. Projekt je zameraný na informatiku. Ide o prepojenie vzdelávania a praxe v oblasti programovania. Použitá platforma ASP.NET Core MVC. Garantom projektu je odbor školstva KSK. 

       Ďalším projektom v informatickej oblasti je projekt AHP Enterprise cloud pre stredné školy – využívanie a testovanie vybraných aplikácií v cloud riešení. Do projektu sa zapojilo 27 žiakov z jednej triedy. Garantom projektu je odbor školstva KSK. 

Projektová skupina 3 učiteľov – Mgr. Anežka Barillová, PaedDr. Silvia Kozubová a Mgr. Gabriela Jedináková a 8 žiakov sa v rámci projektu Old Places – New Spaces (Erasmus+) zúčastnila mobility v Lotyšsku. Mobilita trvala od 25.9. – 2.10. 2021. Na mobilitu spracovali úlohy zadané lotyšskou kolegyňou. Žiaci pripravili prezentáciu školy a Slovenska. Druhou úlohou bolo spracovať 5 slovenských tradičných znakov a motívov a spolu s ostatnými krajinami, Litva, Lotyšsko a Turecko vytvorili online encyklopédiu motívov.  

V rámci projektu Social media to Promote Education besides Fun (ďalej len SMPE) sme v tomto školskom roku splnili až tri mobility. V novembri 2021 (15.11.-19.11.) sme vycestovali do Talianska, do mesta Torre del Greco. Počas piatich dní sme spoznávali okolie, pracovali na projektových úlohách a dohodli sme si ďalší plán akcií. Mobility sa zúčastnilo 5 študentov z III.A a 2 pedagógovia – Mgr. Monika Pirháčová (zodpovedná za realizáciu projektu), RNDr. Alena  Spišiaková. 

Vo februári 2022 sme privítali účastníkov projektu SMPE (Erasmus+) na Slovensku. Celý týždeň bol plný rôznorodých aktivít. Odštartovali sme ho workshopom na tému Digital Literacy/ Digitálna gramotnosť. Dve krajiny sa zúčastnili mobility online čo bola pre nás výzva. Prednáška a tvorivá hodina chémie  sa vysielala naživo. Bohatý program pomáhali zorganizovať Mgr. Janka Zajacová Rozmušová, PhD., RNDr. Alena Spišiaková a Mgr. Martin Roško. Návšteve u nás predchádzala práca v online priestore. Mgr. Monika Pirháčová zorganizovala pre žiakov niekoľko workshopov na tému Digitálna gramotnosť čoho výsledkom boli príspevky na školskom instagrame ako aj iné aktivity, ktoré sú k nahliadnutiu na eTwinningovej platforme. 

21.–25. marca 2022 sa v rámci projektu SMPE (Erasmus+) uskutočnila ďalšia mobilita. 5 žiakov a 2 pedagógovia Mgr. Monika Pirháčová a RNDr. Alena Spišiaková vycestovali do Francúzska,  kde v partnerskej škole Lyceé du pays de Bray v Neufchatel en Bray strávili 5 dní hovoriac o nepravdivých správach na internete, spôsoboch  ochrany na sociálnych sieťach a dôležitosti preverovania si informácií.  

23.-29. marca 2022 sme v rámci projektu Old Places – New Spaces (Erasmus +) spolu so študentmi z Litvy a Lotyšska navštívili našich projektových partnerov v meste Trabzon, Turecko. Mobility sa zúčastnilo 8 študentov a 3 pedagógovia – PaedDr. Silvia Kozubová, Mgr. Gabriela Jedináková a Mgr. Peter Ivančák. Okrem iného, žiaci si počas projektového stretnutia osvojili aplikáciu Padlet, v ktorej spracovali aj projektovú úlohu. 

28.-31. marca 2022 sa uskutočnila mobilita do mesta Vila Nova de Poires, Portugalsko v rámci projektu European Challengers to Save Climate (Erasmus+). Mobility sa zúčastnili 4 študenti a 3 pedagógovia – Mgr. Miriam Nevyjelová, Mgr. Mariana Livorová a Mgr. Jozef Kačenga. Témou mobility bola problematika odlesňovania.  

27. apríla. – 1. mája. 2022 sa v rámci rozbiehajúceho sa projektu Language Olympics (ďalej len L(o)L) uskutočnila mobilita v Španielsku. V meste Jerez 5 študentov a 2 pedagógovia  Mgr. Monika Pirháčová a Mgr. Martina Černíková strávili 5 dní spoločnou prácou na projekte o historických športoch. Krajiny, ktoré sa zúčastňujú – Nemecko, Grécko, Poľsko, Španielsko a Slovensko sa postupne vystriedajú v hosťovaní  delegácií.  Projekt sa úzko spája so športovou aktivitou, a preto sa tu očakáva bližšia spolupráca s PK TSV. Na príprave mobility a našich žiakov (tvorba kvízu pre participujúce krajiny, prezentácia o histórii športu a najznámejších slovenských športovcoch) sa podieľala aj Mgr. Ingrid Jančiarová, MBA.  

30. mája. – 3. júna. 2022 sa v rámci projektu SMPE (Erasmus+) uskutočnilo záverečné projektové stretnutie v Havlíčkovom Brode, Česká republika. Stretnutia sa zúčastnili 3 pedagógovia – Mgr. Janka Zajacová Rozmušová, PhD., RNDr. Alena Spišiaková a Mgr. Mária Orinčáková. 

13. – 17. júna 2022 sme privítali účastníkov projektu Old Places – New Spaces (Erasmus+) na Slovensku. Celotýždňový program bol pripravený pre 33 zahraničných hostí z 3 partnerských krajín. Témou boli príbehy ukryté v histórii času. V rámci programu navštívili Červený Kláštor, Vysoké Tatry, Slovenský raj, Levoču a Spišský hrad. Na príprave a organizačnom zabezpečení mobility sa podieľali Mgr. Anežka Barillová, Mgr. Gabriela Jedináková, PaedDr. Silvia Kozubová a Mgr. Peter Ivančák. 

Komplexný vzdelávací program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene program DofE) a anglický internetový časopis Orindžik mali tohto roku ťažkú štartovaciu dráhu. Po náročných dňoch strávených mimo školy sa žiaci pomaly vracali ku každodenným povinnostiam. Redakčný tím časopisu Orindžik uskutočnil dve zasadnutia redakčnej rady a publikoval aj niekoľko článkov. V programe DofE nám pribudli traja noví členovia. V tomto školskom roku sa už iste utvorí skupina 5 študentov, ktorí spolu s koordinátorkou programu v našej škole Mgr. Monikou Pirháčovou vyrazia za dobrodružstvom ako odmenou za splnenie všetkých oblastí a cieľov, ktoré sa rozhodli dosiahnuť. Máme študentov, ktorí plnia úlohy na bronzovej a zlatej  úrovni DofE. 

Od školského roku 2008/2009 sme zapojení do projektu Virtuálna knižnica, vďaka čomu majú naši učitelia prístup k rôznym zaujímavým materiálom využiteľným vo výučbe, čo pomáha zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Od školského roku 2012/2013 sme zapojení do projektu Program podpory digitalizácie škôl, organizovaného vzdelávacou organizáciou EDULAB. V rámci tohto projektu získavajú všetci žiaci našej školy a všetci učitelia prírodovedných predmetov MAT, FYZ, CHE a BIO prístupy na vzdelávací portál Planéta vedomostí, na ktorom nachádzajú množstvo materiálov, projektov, úloh a vedomostných súťaží. Využívaním týchto materiálov modernizujeme vyučovanie a aktivizujeme využívanie digitálnej technológie.

Okrem toho žiaci vypracovali množstvo malých projektov v rámci SOČ a vyučovacích hodín. Zúčastnili sa viacerých poznávacích exkurzií, besied, prednášok a predstavení.

Comments are closed.