Projekty školy

Škola zrealizovala v školskom roku 2018/2019 viacero krátkodobých aj dlhodobých projektov:

 

Darcovstvo krvi

            Darcovstvo krvi, ktoré iniciujú vyučujúci vlastným príkladom, má na škole svoju tradíciu. Každoročne sa uskutoční okolo stopäťdesiat bezplatných odberov krvi študentov a učiteľov gymnázia.

 

Euroscola

            M.Majerníková a M.Pirháčová realizovali projekt Euroscola. Študenti sa opäť zúčastnili modelového zasadania parlamentu v októbri 2018.

 

Move and Speak

            M.Pirháčová vypracovala projekt Move and Speak, v rámci Erasmus+ akcia KA2, ktorí sme podali v marci ako koordinátori a na schválenie projektu čakáme. Projekt sa zaoberá zlepšovaním jazykových znalostí žiakov prostredníctvom športových aktivít a realizovaním CLIL aktivít.( Island, Poľsko,Nemecko,Fínsko,SK)

 

Social Media To Promote Education Besides Fun a Old places New Spaces

           Dostali sme ponuky od iných zahraničných škôl na realizovanie ďalších projektov. Zapojili sme sa do tvorby projektu Social Media To Promote Education Besides Fun (Fr.,Turecko, CZ a SK) a  Old places New Spaces (Lotyšsko, Litva, Turecko, SK,) Ide o pretváranie starých miest na nové štud.priestory.

 

Job shadowing

           Od okt. 2019 sa bude realizovať projekt v rámci Erasmus+ KA1 (Job shadowing) ako aj bilaterálna spolupráca s Lotyšskom. Projekt sa zaoberá hodnotením a sebahodnotením.

  

Moskva v Rusku     

M.Nevyjelová pracovala na spolupráci s partnerskou školou v Ľuberci – Moskva v Rusku. Realizovali sa vzájomné výmeny sept.2018 ruskí študenti navštívili SNV a v máji 2019 boli Slováci (NeM, PiM) v Moskve. Plánujeme tu spolupracovať s PK cudzích jazykov. Výmenné pobyty študentov sa budú organizovať jedenkrát za dva roky.

 

DofE

          Zapojili sme sa do projektu DofE. Na našej škole sa tohto školského roku zapojilo 12 dievčat, ale ešte plánované aktivity neukončili. Navrhujeme väčšiu propagáciu a nábor mentorov pre projekt.

 

            Študenti 3.A a 2.D triedy sa zúčastnili plánovaných terénnych prác v lokalite Stará voda zamerané na ochranu a čistenie lesa, v čase maturitných skúšok.

 

CHUŤ ŽIŤ

            Študenti 3.A a 3.D triedy zúčastnili workshopu s názvom „CHUŤ ŽIŤ“. Projekt „Chuť žiť“ je zameraný na otázky zdravej stravy, venuje sa nástrahám chudnutia v čase dospievania, rieši problémy stravovania u športovcov, pomáha identifikovať poruchy príjmu potravy ako anorexia a bulímia u blízkych osôb. Workshop viedla študentka, ktorá sama zažila problémy s príjmom potravy a interaktívnou cestou sa snažila oboznámiť ostatných s danou problematikou. Súčasťou jej tímu boli aj odborníčka na zdravú výživu a psychologička.

 

 

 

Dajme veciam druhú šancu“

V spolupráci s PK chémie sme v predvianočnom čase pomohli na  akcii „Dajme veciam druhú šancu“, ktorá bola zameraná na Cirkulárnu obehovú ekonomiku odpadov, spojenú s výrobou a predajom produktov z triedeného odpadu.

 

Educate Slovakia

          Zapojili sme sa do projektu Educate Slovakia. Na našej škole vo februári pôsobili dve lektorky: z Brazílie a Kirgizska, ktoré mali celý týždeň prednášky a workshopy o spolupatričnosti, rovnosti a pomoci medzi krajinami.

 

          Študenti 2.C triedy sa zúčastnili projektu plánovaných terénnych prác v lokalite Stará voda zamerané na ochranu a čistenie lesa, v čase maturitných skúšok. Terénne práce zabezpečovali KoS v spolupráci s  HoA.

 

GreenDay

          Slovenská rada pre zelené budovy a občianske združenie EKOrast pripravili pre študentov stredných škôl už piaty ročník zábavno – náučného podujatia GreenDay . Jeho cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o ochrane životného prostredia a motivovať ľudí k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré s ochranou životného prostredia súvisia.  A tak sme sa 28. 9. 2018 vybrali do Bratislavy, kde sa v priestoroch Fakulty architektúry STU podujatie konalo. Aj tento rok boli pre študentov pripravené informačné stánky – tradičné aj nové (napríklad WWF, Arthur, Živica, Eurostav, Ekorast, Fashion Revolution, Dm – spolu približne 12 stánkov) s ponukou zaujímavých aktivít.

 

Ekotopfilm

Nevynechali sme ani Ekotopfilm. Študenti štvrtého ročníka sa 29. 11. 2018 v Kine Mier zúčastnili premietania niekoľkých vydarených dokumentárnych filmov s tematikou ochrany životného prostredia, za ktorými nasledovala diskusia.

 

Recyklohry

Naďalej pracujeme v projekte Recyklohry, ktorý je zameraný na zber elektroodpadu a batérií. Za získané body sme zakúpili nové kontajnery na separovaný zber, ktoré sú umiestnené v priestoroch školy. Súčasťou projektu je okrem zberu aj vypracovávanie zadaných úloh . Tento rok sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s účasťou dvoch zástupcov z každej triedy na tému : Cesta elektroodpadu. Cieľom bolo informovať študentov o projekte Recyklohry, oboznámiť s výsledkami celoslovenského dotazníka monitorujúceho nakladanie s elektroodpadom. Záver spestrili interaktívne aktivity pripravené študentkami tretieho ročníka.

 

Mladí reportéri pre životné prostredie

V  projekte Mladí reportéri pre životné prostredie bola tento školský rok úspešná naša študentka Timea Dimitrovová. Jej fotografia s názvom  Dobrú chuť k obedu… alebo k obalu? získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie. Postúpila tak do medzinárodného kola.

 

Nesmeť

Študenti 3. ročníka sa zúčastnili premietania filmu Oceán plastov. Sprostredkovali nám ho študentky našej školy, ktoré založili eko – iniciatívu s názvom Nesmeť. Má vzbudiť záujem mladých ľudí o problémy týkajúce sa životného prostredia.

 

Planet – Lover

Škola sa prihlásila aj do projektu eko – iniciatívy Planet – Lover, ktorý sa týka problematiky spotreby plastov a dôsledkov s tým spojených.

 

Orindžik

 Študenti pod vedením učiteľky anglického jazyka založili prvý internetový časopis v anglickom jazyku Orindžik, do ktorého rubrík pravidelne prispievajú pod vedením ich  redakčnej rady. Finančne ho podporila nadácia T – com a možno ho  nájsť na webovej stránke našej školy.

  

Deň pre moju školu

V rámci nového projektu s názvom „Deň pre moju školu“ sme spopularizovali Deň Zeme a študenti sa aktívne zapojili do skrášľovania školského prostredia. Tento projekt prebieha nepretržite.

 

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

          Na konci školského roka 2016/2017 sa škola zapojila do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore. Škola bude vybavená prvýkrát IT ScienceLaboratóriom. Učitelia prírodovedných predmetov počas celého školského roku overovali na vyučovacích hodinách metodiky vytvárané v rámci tohto projektu. Do prvého ročníka bolo implementované 3D modelovanie pre potreby inžinierskej techniky. Záujem zo strany žiakov o prácu v softvéry pre 3D modelovanie bol veľký a taktiež sa uskutočnila tlač na 3D tlačiarni. 

        

Dni EÚ

V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves sa študenti 3.roč. zúčastnili Dni EÚ, kde mali možnosť diskutovať s europoslancami.

 

Klokan, Pangea, Pišqworky a Náboj, Matboj  

Naši študenti sa zapojili aj do matematických projektov Klokan, Pangea, Pišqworky a Náboj, Matboj  v ktorých získali viacero úspešných umiestnení. Vďaka ich účasti v projektoch si rozšírili obzory v riešení zaujímavých úloh zo života pomocou matematického aparátu.

 

Chémia inovatívne a udržateľne

Zapojili sme sa do 15. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže  Združenia učiteľov Rakúska na tému: „Chémia inovatívne a udržateľne.“

V našej práci sme sa venovali aktuálnej problematike odpadov. Prácou pod názvom: „Je budúcnosť bez odpadov iba fikcia?“ sme úspešne reprezentovali Slovensko a získali sme pre potreby laboratória vecné ceny v hodnote cca 1000 eur. Do projektu boli zapojení študenti 1. ročníka.

 

CHEMGENERATION

           V spolupráci s FMMR TUKE Košice sme sa zapojili do projektu CHEMGENERATION. Navštívili sme odborné laboratóriá fakulty v Košiciach, v ktorých naši študenti realizovali pokusy zamerané na problematiku odpadov a cirkulárnej ekonomiky.

 

 

Medzinárodný chemický workshop

Prostredníctvom našej partnerskej školy Robert-Koch- Schule sme sa už po štvrtý krát zúčastnili Medzinárodného chemického workshopu organizovaného Clausthal University of Technology. Študenti M. Lacuš, V. Jakubcová z 2.A a M. Varga z 3.C boli súčasťou bohatého odborného chemického programu, v ktorom si prehĺbili, ale hlavne rozšírili, vedomosti v rôznych oblastiach chémie.

 

Renesancia starých vecí

V predvianočnom období sme usporiadali workshop pod názvom „Renesancia starých vecí“, na ktorom sme sa snažili z nepotrebných vecí vyrobiť vianočné dekorácie a ozdoby. Posledný deň školy pred vianočnými prázdninami sme usporiadali Vianočnú tržnicu, na ktorej sme vyrobené veci ponúkli na predaj. Získané finančné prostriedky sme venovali Domu charitas sv. Jozefa.

 

Virtuálna knižnica

Od školského roku 2008/2009 sme zapojení do projektu Virtuálna knižnica, vďaka čomu majú naši učitelia prístup k rôznym zaujímavým materiálom využiteľným vo výuke, čo pomáha zvýšovať kvalitu výchovno vzdelávacieho procesu na škole.

 

Gymnázium pre vedomostnú spoločnosť

            Pre žiakov navštevujúcich triedy  s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ale aj pre ostatných študentov ponúkneme možnosť získať jazykový certifikát a našim študentom študujúcim v športových triedach možnosť získať po 3.ročníku štúdia trénerskú licenciu alebo rozhodcovskú kvalifikáciu . Obe aktivity plánujeme realizovať v rámci projektu profilácie nášho gymnázia s názvom Gymnázium pre vedomostnú spoločnosť.

 

Program podpory digitalizácie škôl

Od školského roku 2012/2013 sme zapojení do projektu Program podpory digitalizácie škôl, organizovaného vzdaelávacou organizáciou EDULAB. V rámci tohto projektu získavajú všetci žiaci našej školy a všetci učitelia prírodovedných predmetov MAT, FYZ, CHE a BIO prístupy na vzdelávací portál Planéta vedomostí, na ktorom nachádzajú množstvo materiálov, projektov, úloh a vedomostných súťaží. Využívaním týchto materiálov modernizujeme vyučovanie a aktivizujeme využívanie digitálnej technológie.

 

Enviromentálna učebňa

            Enviromentálna učebňa je jeden z najmladších projektov školy,  ktorého zámerom je využitie školskej záhrady ako funkčného a harmonického miesta slúžiaceho na výchovu, vzdelávanie  a relax. Prepája formálne vzdelávanie žiakov s neformálnym a umožňuje, aby poznávali, ochraňovali a milovali prírodu. Súčasťou tohto projektu bude vytvorenie ekoplochy v okolí samotnej environmentálnej učebne, kde budú vysadené rôzne druhy drevín, bylinná špirála a nainštalované informačné tabule.

 

Tenký klient

           Projekt Tenký klient ptedstavuje pracovnú stanicu, ktorá vystačí s grafickým výstupom a obmedzeným výkonom potrebným len na komunikáciu s používateľom (vstupy cez klávesnicu a myš) a terminálovým serverom, ktorý zabezpečuje fungovanie školskej aplikácie. Jej výhodou je mimoriadne úsporné využívanie zdrojov a prenosových kapacít komunikačných liniek. V rámci tohto projektu pripravujeme počítačovú učebňu s pätnástimi tenkými klientmi, čím sa zjednoduší práca administrátora počítačovej siete školy a zmodernizuje výučba informatiky a ďalších predmetov.

 

 

IT – laboratórium           

Projekt IT – laboratórium je projektom premeny klasickej triedy na moderné IT- laboratórium, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia školy. Celá rekonštrukcia a počítačové vybavenie sa realizovalo sponzorsky. Laboratórium sa bude využívať na výučbu  informatiky a skvalitní aj výučbu ďalších predmetov.

 

POOG      

             Každoročne prebieha projekt POOG – Profesorská osobnosť oranžového gymnázia. V rámci neho sa vyhodnocuje študentská anketa v kategóriách ako „Najmilší profesor“, „Najukecanejší profesor“, „Nos na ťaháky“, „Absolut profesor“ a pod. Tieto kategórie určujú žiaci a pripravujú pod vedením profesorov aj sprievodný program celej akcie.

 

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

          V šk. roku 2018/2019 prebiehalo testovanie žiakov, overovanie metodík a vzdelávanie učiteľov v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vyučujúci a 48 žiakov sa zapojilo do ECDL testovania. Partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.         

 

ECDL pre všetkých

Škola sa zapojila  do projektu ECDL pre všetkých. Tento projekt je vlastným návrhom školy.

             

Junior Freshhh

Akciová spoločnosť Slovnaft aj v tomto roku pripravila v spolupráci s bratislavskými technickými a prírodovednými fakultami  pre stredoškolákov projekt s názvom Junior Freshhh, ktorý výborne aktivizoval študentov všetkých ročníkov pracujúcich v tímoch a zainteresovaní boli aj učitelia a mnohí rodinný príslušníci, na ktorých sa s otázkami študenti obracali. Študenti pracovali v trojčlenných tímoch a vypracovávali v stanovenej dobe náročné  úlohy z matematiky, fyziky, chémie informatiky a   geografie. Počet súťažiacich oproti minulému roku z radov našich študentov narástol a hoci sme neobsadili postupové miesta, väčšina vydržala do konca súťaže a ani za umiestnenie tímov  sa nemusíme hanbiť.

 

Čo vieš o hviezdach

Projektu Čo vieš o hviezdach sa zúčastnila študentka 3.A triedy Radoslava Hatalová, ktorá obsadila  3. miesto na krajskom kole, na celoslovenskom kole bola v top 7-čke, kde  v náročnej súťaži obsadila 5. miesto

 

Olympiáda ľudských práv

          Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do Olympiády ľudských práv. V krajskom kole, ktoré bolo vo februári 2019 v Košiciach, získala naša žiačka Denisa Kočišová 13. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou OĽP.

 

Podnikanie a daňová sústava na Slovensku                                                                                                           

         Beseda s ekonómkou na tému Podnikanie a daňová sústava na Slovensku. Beseda bola určená študentom 3. ročníka, ktorí navštevovali spoločenskovedný seminár so zameraním na finančnú gramotnosť.

   

Priprav sa na 21. storočie  

        Nadácia Pontis50 inšpiratívnych osobností slovenského biznisu sa v piatok 5. 10. vrátili na jeden deň na svoje stredné školy motivovať mladých ľudí, aby  na sebe neustále  pracovali a naplno využili svoj potenciál. Študentom a študentkám rozpovedali vlastný príbeh o tom, ako nezaspali na vavrínoch, ale zamerali sa na rozvoj niektorej zručnosti potrebnej pre naplnenie svojho potenciálu v 21. storočí. Do celoslovenského podujatia s názvom Priprav sa na 21. storočie, nad ktorým prevzal záštitu prezident SR, Andrej Kiska, sa zapojilo  aj 7 škôl v Košiciach, 2 školy v Michalovciach a 1 škola v Trebišove aj Spišskej Novej Vsi.

 

Mediálna manipulácia

            Mediálna manipulácia – KSK v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu uskutočnili prednášku a filmovú prehliadku na aktuálnu tému MEDIÁLNA MANIPULÁCIA . Organizátori ukázali na skutočnosť, ako filmové obrazy majú schopnosť zachytiť skutočnosť, ale vedia ju aj manipulovať, a preto je nevyhnutné kritické myslenie. Študenti analyzovali filmy a rozvíjali kritické myslenie. Akcie sa zúčastnilo 30 študentov.

 

Múdro sporiť a rozumne míňať

           Múdro sporiť a rozumne míňaťštudenti SPS I . sa zúčastnili interaktívnej výstavy v priestoroch Múzea v SNV, ktorú organizoval KSK.

 

Kampaň volieb do EÚ parlamentu

          V rámci kampane volieb do EÚ parlamentu zástupcovia inštitúcii EÚ diskutovali so študentmi 4.roč. o tom, čo znamená členstvo v EÚ a o čom sa v eurovoľbách rozhoduje. Špeciálnym hosťom bola grécka veľvyslankyňa pani Maria Louisa Marinakis. Prednáška bola v anglickom jazyku.

 

Týždeň charity

         V rámci Týždňa charity študenti SPS II. 3. roč. navštívili denné zariadenie Spišskej katolíckej charity na Hviezdoslavovej ulici, kde mali možnosť spoznať náročnú prácu s ľuďmi rôznych vekových kategórií a s rôznym mentálnym a fyzickým postihom. Študenti sa klientom venovali a pomohli aj pri úprave okolia tohto zariadenia. Okrem toho mali besedu so psychologičkou, ktorá ich informovala o problémoch , ktoré bezplatne rieši s ľuďmi ,ktorí sú na hranici biedy. Návštevu tohto zariadenia hodnotím pozitívne, lebo  žiaci mali možnosť vidieť aj inú stránku života a pochopili , že medzi nami žijú ľudia , ktorí sú odkázaní  na našu pomoc. Jedna študentka sa rozhodla pre dobrovoľnícku prácu v tomto zariadení .

 

Sneh nad Limbou

            Prehĺbili sme spoluprácu so Spišským divadlom. Od septembra 2018 sme sa pravidelne zúčastňovali  premiér a repríz divadelných hier, zúčastnili sme sa Spišskej divadelnej jesene – celoslovenskej prehliadky malých divadelných súborov. V máji až júni sme participovali na projekte SD a RTVS v súvislosti s prípravou a natáčaním divadelnej inscenácie Sneh nad Limbou. Jedno z divadelných predstavení sa uskutočnilo aj v maturitnom týždni pre študentov prvého až tretieho ročníka. Celkove navštívilo SD približne 600 žiakov.

 

 

    

Vráťme knihy do škôl

Podporovali sme čítanie v rámci myšlienky projektu Vráťme knihy do škôl. Vzrástol počet študentov čítajúcich knihy vypožičaných zo školskej knižnice či miestnych knižníc, ale aj na internete, napríklad na portáli Zlatý fond a podobne. Túto formu využívame aj na hodinách literatúry.

 

Okrem toho žiaci vypracovali množstvo malých projektov v rámci SOČ a vyučovacích hodín. Zúčastnili sa viacerých poznávacích exkurzií, besied, prednášok a predstavení.

 

            Aj v školskom roku 2019/2020 chceme pokračovať v tomto trende a zapojiť sa do, čo navjväščieho počtu, všeobecne prospešných projektov.

 

 

 

Comments are closed.