Projekty školy v školskom roku 2019/2020

Množstvo pripravovaných projektov v školskom roku 2019/2020 sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie vírusu Covid 19. Z tých ktoré sa realizovali sú:

 

            Darcovstvo krvi, ktoré iniciujú vyučujúci vlastným príkladom, má na škole svoju tradíciu. Každoročne sa uskutoční okolo stopäťdesiat bezplatných odberov krvi študentov a učiteľov gymnázia.

           V školskom roku 2019/20 M. Majerníková a M. Pirháčová realizovali opäť projekt Euroscola. V novembri 2019 sme sa spolu so žiakmi zúčastnili vyhlásenia víťazov súťaže Euroscola v Bratislave, kde sme získali 3. miesto. Vzhľadom k aktuálnej situácii s Covid-19 sme sa nemohli zúčastniť pracovného dňa v Európskom parlamente, ktorý bol naplánovaný na 7. máj 2020.

            V októbri 2019 sa pod vedením A. Barillovej realizoval projekt v rámci Erasmus+ KA1 (Job shadowing), a to bilaterálna spolupráca s Litvou. Projekt sa zaoberal hodnotením a sebahodnotením. Na návštevu školy prišli na jeden týždeň dve kolegyne z Litvy, ktoré sa zúčastnili vyučovacieho procesu.

  1. Pirháčová, T. Molitorisová a D. Repaská zapojili v školskom roku 2019/2020 žiakov do projektu DofE, z ktorých aktívnych je 12 žiakov a bronzovú úroveň ukončili v júni 2020 štyria žiaci.

           V školskom roku 2020/21 pokračujeme v realizácii dvoch dvojročných projektov – Social Media To Promote Education Besides Fun (Francúzsko, Turecko, Taliansko, CZ a SK) a Old Places, New Spaces (Lotyšsko, Litva, Turecko, SK, Fínsko). Zatiaľ sa uskutočnila jedna mobilita v Turecku (november 2019), ktorej sa zúčastnili len učitelia.

  1. Pirháčová podala žiadosť na projekt Erasmus+ s názvom Language Olympics, na ktorého schválenie ešte čakáme. Predkladaný projekt sa zaoberá historickými športmi typickými pre daný región a krajinu, ako aj zaujímavosťami spojenými s konkrétnym historickým športom (osobnosti, pomôcky, športové podujatia a športoviská). Z jazykovej stránky prináša nový voliteľný predmet, ktorý pomôže žiakom zapojeným do projektu rozšíriť si slovnú zásobu v oblasti športu.

            Pod vedením J. Zajacovej Rozmušovej začíname v školskom roku 2020/21 realizovať ďalší schválený dvojročný projekt Erasmus+ s názvom European Challengers to Save Climate (Taliansko, Portugalsko, Turecko, Aruba a Slovensko). Hlavným cieľom projektu je prispieť k napĺňaniu cieľov, ktoré si Európska únia v súvislosti s klimatickými zmenami vytýčila, t.j. zvýšiť povedomie o dôsledkoch spaľovania fosílnych palív, o negatívnych dôsledkoch znečisťovania oceánov, o zmenách vo využívaní pôd, odlesňovaní a alternatívnych zdrojoch energie.    

Naďalej pracujeme v projekte Recyklohry, ktorý je zameraný na zber elektroodpadu a batérií. Za získané body sme zakúpili nové kontajnery na separovaný zber, ktoré sú umiestnené v priestoroch školy. Súčasťou projektu je okrem zberu aj vypracovávanie zadaných úloh . Tento rok sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s účasťou dvoch zástupcov z každej triedy na tému : Cesta elektroodpadu. Cieľom bolo informovať študentov o projekte Recyklohry, oboznámiť s výsledkami celoslovenského dotazníka monitorujúceho nakladanie s elektroodpadom. Záver spestrili interaktívne aktivity pripravené študentkami tretieho ročníka.

Študenti pod vedením učiteľky anglického jazyka založili prvý internetový časopis v anglickom jazyku Orindžik, do ktorého rubrík pravidelne prispievajú pod vedením ich  redakčnej rady. Finančne ho podporila nadácia T – com a možno ho  nájsť na webovej stránke našej školy.

  

            V rámci nového projektu s názvom „ Deň pre moju školu“ sme spopularizovali Deň Zeme a študenti sa aktívne zapojili do skrášľovania školského prostredia. Tento projekt prebieha nepretržite.

 

            Na konci školského roka 2016/2017 sa škola zapojila do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore. Škola bude vybavená prvýkrát IT ScienceLaboratóriom. Učitelia prírodovedných predmetov počas celého školského roku overovali na vyučovacích hodinách metodiky vytvárané v rámci tohto projektu. Do prvého ročníka bolo implementované 3D modelovanie pre potreby inžinierskej techniky. Záujem zo strany žiakov o prácu v softvéry pre 3D modelovanie bol veľký a taktiež sa uskutočnila tlač na 3D tlačiarni. 

        

Naši študenti sa zapojili aj do matematických projektov Klokan, Pangea, Pišqworky a Náboj, Matboj  v ktorých získali viacero úspešných umiestnení. Vďaka ich účasti v projektoch si rozšírili obzory v riešení zaujímavých úloh zo života pomocou matematického aparátu.

 

Prostredníctvom našej partnerskej školy Robert-Koch- Schule sme sa už po piaty krát zúčastnili Medzinárodného chemického workshopu organizovaného Clausthal University of Technology. Študenti S. Lešková, D. Bigošová, V. Fabiánová, E. Povecová z 2.D  boli súčasťou bohatého odborného chemického programu, v ktorom si prehĺbili, ale hlavne rozšírili, vedomosti v rôznych oblastiach chémie.

 

Od školského roku 2008/2009 sme zapojení do projektu Virtuálna knižnica, vďaka čomu majú naši učitelia prístup k rôznym zaujímavým materiálom využiteľným vo výuke, čo pomáha zvýšovať kvalitu výchovno vzdelávacieho procesu na škole.

 

            Pre žiakov navštevujúcich triedy  s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ale aj pre ostatných študentov ponúkneme možnosť získať jazykový certifikát a našim študentom študujúcim v športových triedach možnosť získať po 3.ročníku štúdia trénerskú licenciu alebo rozhodcovskú kvalifikáciu . Obe aktivity plánujeme realizovať v rámci projektu profilácie nášho gymnázia s názvom Gymnázium pre vedomostnú spoločnosť.

 

Od školského roku 2012/2013 sme zapojení do projektu Program podpory digitalizácie škôl, organizovaného vzdaelávacou organizáciou EDULAB. V rámci tohto projektu získavajú všetci žiaci našej školy a všetci učitelia prírodovedných predmetov MAT, FYZ, CHE a BIO prístupy na vzdelávací portál Planéta vedomostí, na ktorom nachádzajú množstvo materiálov, projektov, úloh a vedomostných súťaží. Využívaním týchto materiálov modernizujeme vyučovanie a aktivizujeme využívanie digitálnej technológie.

 

            Enviromentálna učebňa je jeden z najmladších projektov školy,  ktorého zámerom je využitie školskej záhrady ako funkčného a harmonického miesta slúžiaceho na výchovu, vzdelávanie  a relax. Prepája formálne vzdelávanie žiakov s neformálnym a umožňuje, aby poznávali, ochraňovali a milovali prírodu. Súčasťou tohto projektu bude vytvorenie ekoplochy v okolí samotnej environmentálnej učebne, kde budú vysadené rôzne druhy drevín, bylinná špirála a nainštalované informačné tabule.

 

            Projekt Tenký klient predstavuje pracovnú stanicu, ktorá vystačí s grafickým výstupom a obmedzeným výkonom potrebným len na komunikáciu s používateľom (vstupy cez klávesnicu a myš) a terminálovým serverom, ktorý zabezpečuje fungovanie školskej aplikácie. Jej výhodou je mimoriadne úsporné využívanie zdrojov a prenosových kapacít komunikačných liniek. V rámci tohto projektu pripravujeme počítačovú učebňu s pätnástimi tenkými klientmi, čím sa zjednoduší práca administrátora počítačovej siete školy a zmodernizuje výučba informatiky a ďalších predmetov.

 

            Projekt IT – laboratórium je projektom premeny klasickej triedy na moderné IT- laboratórium, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia školy. Celá rekonštrukcia a počítačové vybavenie sa realizovalo sponzorsky. Laboratórium sa bude využívať na výučbu  informatiky a skvalitní aj výučbu ďalších predmetov.

 

            Každoročne prebieha projekt POOG – Profesorská osobnosť oranžového gymnázia. V rámci neho sa vyhodnocuje študentská anketa v kategóriách ako „Najmilší profesor“, „Najukecanejší profesor“, „Nos na ťaháky“, „Absolut profesor“ a pod. Tieto kategórie určujú žiaci a pripravujú pod vedením profesorov aj sprievodný program celej akcie.

             V šk. roku 2018/2019 prebiehalo testovanie žiakov, overovanie metodík a vzdelávanie učiteľov v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vyučujúci a 48 žiakov sa zapojilo do ECDL testovania. Partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.    

            Škola sa zapojila  do projektu ECDL pre všetkých. Tento projekt je vlastným návrhom školy.  

       

            Naďalej pracujeme v projekte Recyklohry, ktorý je zameraný na zber elektroodpadu a batérií. Za získané body sme zakúpili recyklovateľný papier.  Súčasťou projektu je okrem zberu aj vypracovávanie zadaných úloh . Tento rok sme zrealizovali úlohu zameranú na význam stromov – strom z odpadu spojenú so sadením izbových rastlín. Dievčatá druhého ročníka vytvorili adventný eko kalendár. Každý deň sa zrealizovala 1 eko aktivita uvedená v kalendári.

            V projekte Mladí reportéri pre životné prostredie bola tento školský rok opäť aktívna Timea Dimitrovová . Zúčastnila sa na pracovnom workshope V Trenčíne zameranom na tvorbu reportérskeho videa. Zapojila sa svojím reportérskym článkom aj do celoslovenskej reportérskej súťaže, ktorej výsledky budú zverejnené neskôr.

Do projektu Čo vieš o hviezdach sa prihlásili traja študenti – Hatalová 4.A, Kolesár 2.A a LeThanh 1.-B. Súťaž nakoniec prebehla online formou a Radka Hatalová sa v nej umiestnila na 6. mieste na Slovensku.   

                                                                                                      

 

                                                                                   

Vo februári naše pozvanie prijali pracovníci výskumného centra Recetox Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity, ktoré sa zaoberá výskumom a výukou v oblasti managmentu environmentálnych a zdravotných rizík súvisiacich s chemickými látkami okolo nás. Seminaristi tretieho a štvrtého ročníka si mohli vypočuť prednášky na témy mikrobióm, ekotoxikológia a mikroplasty. Rozšírili si svoj obzor a získané poznatky môžu využiť v bežnom živote v starostlivosti o svoje zdravie i „zdravie“ životného prostredia.

Okrem toho žiaci vypracovali množstvo malých projektov v rámci SOČ a vyučovacích hodín. Zúčastnili sa viacerých poznávacích exkurzií, besied, prednášok a predstavení.

 

            Aj v školskom roku 2020/2021 chceme pokračovať v tomto trende a zapojiť sa do, čo navjväščieho počtu, všeobecne prospešných projektov.

 

Comments are closed.