Profil absolventa

Absolvent nášho gymnázia je svojimi znalosťami, spôsobilosťami a zručnosťami získanými vo všeobecnovzdelávacích predmetoch pripravený na štúdium na vysokých školách a na prácu v tých oblastiach spoločenskej praxe, na ktoré sa štúdiom týchto predmetov pripravil. Počas štúdia si osvojuje vedomosti o zákonoch a zákonitostiach spoločenských a prírodných vied, chápe ich vzájomné súvislosti a prepojenie a na základe porozumenia ich vie využívať v teórii aj v praxi.

Žiak je vedený svojimi pedagógmi k tomu, aby získal tieto spôsobilosti a zručnosti:

 • aktívne a samostatne sa vzdelávať v materinskom aj v cudzom jazyku; vedieť hľadať , získavať, triediť a hodnotiť nové poznatky a informácie; naučiť sa získané poznatky aplikovať v nových situáciách,
 • v teoretickej i v praktickej činnosti abstraktne a logicky myslieť a hlbšie chápať kauzálne, funkčné a vývinové vzťahy medzi javmi a v ich vnútri, medzi faktami a zákonitosťami prírodných a spoločenských javov,
 • logicky uvažovať a úmerne svojmu veku riešiť aj zložitejšie problémy, s ktorými sa stretáva v osobnom aj v súkromnom v živote; vedieť argumentovať a obhájiť svoj názor a kultivovane využívať materinský jazyk,
 • byť flexibilný, kreatívny, pohotový; vedieť reagovať na zmeny spoločenskej reality a pracovných podmienok; rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné i špecifické spôsobilosti,
 • vedieť využiť poznatky z matematiky, fyziky, chémie a biológie v ich praktických aplikáciách,
 • naučiť sa systematicky duševne pracovať, nepohŕdať fyzickou prácou, byť v nej aktívny a iniciatívny; naučiť sa pracovať v kolektíve a objektívne hodnotiť výsledky vlastnej práce aj skupiny, ktorej je členom,

Vzdelanie a výchova napomáhajú študentovi rozvíjať svoju osobnosť, mravné a charakterové vlastnosti a formovanie životnej filozofie a názoru na svet.

Absolvent našej školy je schopný:

  • uplatňovať zásady humanizmu, rešpektovať morálne aj právne princípy v živote a chápať podstatu vlastenectva; v prospech spoločnosti a v prospech vlastnej osoby využívať osobnú slobodu, ale zároveň niesť zodpovednosť za svoju slobodnú voľbu,

 

  • získavať informácie prostredníctvom masmédií, vedieť ich klasifikovať, hodnotiť a zaujať vyhranený postoj,

 

  • uplatňovať zásady zdravého spôsobu života a starostlivosti o svoj telesný vývoj; neignorovať environmentálne princípy života na Zemi.

 

  • Má hlboké vedomosti a kvalitné pracovné zručnosti, ktoré mu dávajú predpoklady úspešného štúdia na vysokej škole, vstupu do pracovného života a zodpovedného zvládnutia odborných a pracovných činností a funkcií.

Jeho primerané a zdravé sebavedomie vychádza z osobných intelektuálnych a odborných kvalít.


Škola je od šk. roku 1998/99 zaradená do projektu Infovek.
Na škole pracuje klub Amavet.
Pri škole je občianske združenie Epeus.

Comments are closed.