Prijímacie konanie

G y m n á z i u m,   Školská 7,  052 01  Spišská Nová Ves

Podmienky prijatia do 1. ročníka gymnázia

v školskom roku 2016/2017

 • Prijímacie skúšky na prijatie do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017 sa budú konať v 1. kole v dvoch termínoch:

9.5.2016 a 12.5.2016.

 • Prijímacie konanie bude prebiehať v znení Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.Z. a jeho novelizácii.
 • Počet prijímaných uchádzačov je 120.
  V zmysle prijatého Školského vzdelávacieho programu budú prijatí 120 uchádzači podľa záujmu do 5 tried so zameraním: informatika, cudzie jazyky, telesná výchova a všeobecno-vzdelávacie predmety. Trieda sa otvorí v počte 24 žiakov. Zameranie si žiak vyberá pri zápise na štúdium.
 • Účastníkmi prijímacieho konania sú:
  • všetci uchádzači, ktorých správne a úplne vyplnené prihlášky na odbor 7902 J gymnázium budú doručené riaditeľstvu školy do 20.4.2016.
 • Žiak môže podať len jednu prihlášku na Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves.

 

 • Bez vykonania prijímacích skúšok budú prijatí tí žiaci, ktorí v Testovaní 9-2016 dosiahli v obidvoch predmetoch (slovenský jazyk a matematika) úspešnosť 90% a viac. 
 • Žiaci, ktorí splnia uvedené podmienky, budú zoradení do celkového poradia podľa nasledujúcich kritérií:

a)        výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky (VPS) v rozsahu učiva ZŠ – max. 50 bodov

b)       výsledky Testovania 9-2016 zo slovenského jazyka a matematiky (VTM) – max. 30 bodov

c)        priemerný prospech na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a polročnom vysvedčení  9. ročníka (PP) – max. 20 bodov

d)       preferenčné body pre úspešných riešiteľov olympiád prírodovedných predmetov, dejepisnej olympiády, jazykových olympiád a súťaže Hviezdoslavov Kubín , čo znamená:

  • 1., 2. alebo 3. miesto v obvodnom, regionálnom alebo celoslovenskom kole v školskom roku 2014/2015 (8. ročník) alebo v školskom roku 2015/2016 (9. ročník) v bodovej dotácii podľa priloženej tabuľky:

 

Poradie

Obvodné kolo

Regionálne kolo

Celoslovenské kolo

1. miesto

5

10

20

2. miesto

3

7

15

3. miesto

1

5

10

 •  Diplom (kópia diplomu) potvrdená riaditeľom základnej školy tvorí prílohu k prihláške na štúdium. V ojedinelých prípadoch zákonný zástupca predloží diplom na schválenie riaditeľovi Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves v termíne do 9.5.2016.

Uchádzači budú zoradení podľa koeficientu úspešnosti (vypočítaného na dve desatinné miesta) od najvyššieho čísla po číslo najmenšie:

KÚ=VPS+VTM+PP+PB

Vysvetlivky:

– koeficient úspešnosti

VPS – výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky ( žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, keď z každého predmetu získa minimálne 20 % bodov z hodnotenia)

VTM – výsledky Testovania 9-2016 zo slovenského jazyka a matematiky

PP – priemerný prospech na polročnom vysvedčení 9. ročníka

PB – preferenčné body za úspechy v súťažiach

Pre všetky študijné zamerania bude vytvorený iba jeden poradovník.

 • Pri rovnakom koeficiente úspešnosti o poradí rozhodujú pomocné kritériá:

a)        zohľadnenie ZPS podľa § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z.z.,

b)       úspešnosť dosiahnutého výsledku prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky

c)        úspešnosť výsledkov Testovania 9-2016 zo slovenského jazyka a matematiky

Podmienky prijímacieho konania v školskom roku 2015/2016 pre prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia školského roku 2016/2017 boli prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 29.2.2016.

 

 

Spišská Nová Ves  29. 2. 2016

Mgr. Jozef Kačenga
riaditeľ školy

 

Comments are closed.