Maturita

Z čoho maturitná skúška pozostáva?

  • z externej časti, čo znamená test rovnaký pre všetkých maturantov, pozostávajúci z testu so 64 otázkami, ktorý obsahuje všetky zložky predmetu v súlade s cieľovými požiadavkami predmetu,
  • z internej písomnej časti, čo znamená napísanie maturitnej práce na základe výberu zo štyroch centrálne zadaných tém,
  • z internej ústnej maturitnej skúšky pozostávajúca z dvoch zložiek – jazykovej a literárnej.

Každá časť je hodnotená samostatne – prvé dve časti sú vyjadrené percentuálnou úspešnosťou, posledná je hodnotená známkou.

Viac informácií na:  http://www.nucem.sk/sk/maturita

 index