Úvod

Chceme vás naučiť angličtinu, aby ste mohli dokázať ešte oveľa viac. 🙂

Výučbu anglického jazyka zabezpečuje šesť plne kvalifikovaných angličtinárok.

Na hodinách angličtiny sa zameriavame na rozvoj všetkých jazykových zručností (rozprávanie, čítanie, písanie a počúvanie), pre ktoré je nevyhnutné moderné technické vybavenie jazykových učební a práca s interaktívnymi učebnicami. V rámci vyučovania pracujeme s rôznymi časopismi, literárnymi textami, slovnými hrami a cudzojazyčnými filmami.

Jazyková príprava našich študentov je náročná a smeruje k tomu, aby písomný a ústny prejav našich absolventov bol po ukončení štvorročného štúdia na našej škole na čo najvyššej úrovni.

Ocenením našej práce sú pre nás úspechy študentov, ktorí našu školu pravidelne reprezentujú zapájaním sa do rôznych medzinárodných projektov (viď sekcia Naše projekty) a súťaží v anglickom jazyku (Speaker´s corner – rétorická súťaž ,  Shakespeare´s memorial – recitačná súťaž, Olympiáda v anglickom jazyku, Best in English – súťaž pre študentov SŠ a gymnázií).