Naše projekty

PROJEKTY v školskom roku 2020/2021:

pokračujeme v práci na projektoch:

  • OLD PLACES, NEW SPACES
  • FUN WITH SOCIAL MEDIA
  • DOfE

začíname realizovať nový projekt:

  • EUROPEAN CHALLENGERS TO SAVE CLIMATE
  • naši partneri: Taliansko, Portugalsko, Turecko, Aruba
  • hlavný cieľ projektu: prispieť k napĺňaniu cieľov, ktoré si Európska únia v súvislosti s klimatickými zmenami vytýčila, t.j. zvýšiť povedomie o dôsledkoch spaľovania fosílnych palív, o negatívnych dôsledkoch znečisťovania oceánov, o zmenách vo využívaní pôd, odlesňovaní a alternatívnych zdrojoch energie.

 

V školskom roku 2019/2020 máte možnosť zapojiť sa do viacerých projektov:

  1. EUROSCOLA 2020: Práca na projekte sa týka prioritne študentov 3. ročníka, ktorí sú komunikačne zdatní v anglickom jazyku a schopní diskutovať o Európskej únii (jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, perspektívach …) na pôde Európskeho parlamentu. Víťazná škola sa zúčastní Európskeho podujatia pre mladých (EYE), ktoré sa bude konať v máji 2020 v Štrasburgu za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie. Školy, ktoré sa umiestnia na 2. – 7. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu v prvom polroku 2020.
  2. OLD PLACES – NEW SPACES:  Cieľom projektu je pretvoriť používané učebné priestory na nové, zaujímavé a podnetné. Zameriava sa na historické budovy, miesta dýchajúce históriu a príbehom, ktoré študenti našej školy predstavia žiakom z partnerských krajín.Do tohto dvojročného projektu sú okrem nášho gymnázia zapojené aj stredné školy z Litvy, Lotyšska a Turecka. Celkovo 24 žiakov našej školy bude mať možnosť vycestovať do spomínaných krajín, pracovať na zadaných úlohách, spoznávať krajiny a ich zvyky, vytvárať priateľstvá a komunikovať v anglickom jazyku. My, ako hosťovská krajina, ich všetkých privítame už tento školský rok v júni.
  3. FUN WITH SOCIAL MEDIA: Samotný názov projektu hovorí, že pôjde o využitie sociálnych médií (FB, Instagram a pod. ) vo vyučovaní. Cieľom je zvýšiť povedomie žiakov o pravidlách ich využívania, o možných hrozbách, ale v prvom rade ich budeme využívať ako pomôcku na komunikáciu a hľadanie informácií na hodinách. Projektu sa okrem našej školy zúčastnia aj školy z Talianska, Francúzska, Turecka a Česka.  

 

Študenti našej školy sa ešte v minulom školskom roku zapojili do projektu Euroscola 2018. Náročný projekt, na ktorom pracovali takmer 2 mesiace im priniesol zaslúženú odmenu – 18.10.2018 dostali možnosť vycestovať do Štrasburgu a stretnúť sa s rovesníkmi z ďalších členských štátov Európskej únie. Pri simulovanom zasadnutí parlamentu si vyskúšali prácu europoslancov a presvedčili sa aj o dôležitosti ovládať cudzie jazyky. Jedným z rokovacích jazykov Európskeho parlamentu je aj anglický jazyk, a preto (celkom výnimočne) vám tentoraz ponúkame článok v angličtine 🙂

On the 16th of October some of my schoolmates and me had the opportunity to travel to Strasbourg in France, The European Parliament for Euroscola 2018. For me and hopefully for my friends, it was an amazing life experience that we will never forget.

As we arrived to Strasbourg (after 16-hour long journey) our first stop was the city center. It was absolutely gorgeous. We saw some beautiful historic places and buildings such as the Cathedral de Notre-Dame and a lot more.
The following day, on the early morning, we went to the Parliament. The people who were in charge separated us into our chosen groups for Euroscola, gave us all the handful instructions and off we went. We put ourselves in the shoes of MEPs for a euroscola day. We had the opportunity to exchange views with Dimitris Papadimoulis, vice-President of the European Parliament and get familiar with the upcoming European elections. We were given some information about the processes and the development in the EU. We debated and discussed interesting themes about our future and we swapped our opinions which came up to be very different and individual. We also came up with few solutions and conclusions for each topic. 
I am very happy for myself and my friends, as we were the only 24 students who got the chance to represent our school and Slovakia in the European Parliament. We were very pleased and thankful for this opportunity, for so many experience we gained and memories we made.

I would like to thank, on behalf of my schoolmates, our school for giving us a chance in participating and our teachers who organised it, who made a great job, who sacrificed their free time for their students and who tried their best to make us satisfied.They managed to do it perfectly. Big thank you to Ms. Majerníková and Ms. Pirháčová.
Hopefully, it wasn´t our last opportunity and we will try our best to get involved in the future with some other and new students from our school.

Barbora Novotná (II.D)

 

V školskom roku 2018/19 sme sa zapojili do programu DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu 🙂

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

 

Aj v školskom roku 2015/ 2016 sa študenti našej školy stali súčasťou projektu Euroscola 2016, ktorý sa odohráva pod záštitou Informačnej kancelárie Európskeho Parlamentu. Projekt má za úlohu rozšíriť povedomie mládeže o činnostiach a fungovaní Európskej únie. Nosnými témami bola otázka utečencov, hospodárske dohody a plánované predsedníctvo Slovenska v Európskom parlamente. Študenti sa podujali zorganizovať niekoľko podujatí predovšetkým vo forme prezentácií, diskusií a internetových udalostí. Tie prezentovali nielen na Gymnáziu na Školskej ulici ale so svojimi vedomosťami sa podelili aj so základnými školami, kde prebiehali i súťaže k daným diskusiám. Počas projektu študenti spolupracovali s poslancami Európskeho parlamentu. Všetky svoje poznatky, i samotný priebeh zdokumentovali a následne zaslali spolu s obrazovými prílohami a prospektami zo súťaže do Informačnej kancelárie. Tím študentov nášho gymnázia opäť uspel a v októbri 2016 sa za odmenu zúčastnil pracovného dňa v EÚ parlamente v Štrasburgu.

V školskom roku 2013/2014 sa študenti našej školy zapojili do projektu Euroscola 2014. Do súťaže, ktorej cieľom je posilniť verejnú diskusiu o Európe sa mohli zapojiť všetky stredné školy na Slovensku. Úlohou študentov bolo organizovať podujatia, diskusie či workshopy o EÚ na témy súvisiace s voľbami do EP, krízou či (ne)zamestnanosťou mladých … Študenti usporiadali podujatia, ktorých cieľom bola diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Pripravili prezentácie o fungovaní EÚ, ktoré prezentovali na pracovných stretnutiach na našej ale aj iných školách v meste. Usporiadali besedy a prednášky spojené s diskusiou, na ktoré boli pozvaní prednášajúci a hostia z radov politikov alebo mimovládnych organizácií. Z usporiadaného podujatia vyhotovili študenti písomnú správu. Následne prebehlo vyhlásenie výsledkov, na ktorom naši študenti predstavili svoj projekt, s ktorým sa im podarilo umiestniť na prvom mieste. Odmenou pre študentov všetkých ocenených škôl bola cesta do Štrasburgu a účasť na pracovnom dni v budove Luise Weiss Európskeho parlamentu.

Predchádzajúce úspešné projekty nás inšpirovali k účasti v európskom programe ERASMUS+.

V roku 2015 nám bol v rámci výzvy schválený projekt Way To Go – Paths Of Life, ktorého hlavným koordinátorom je Moisionkoulu, Salo vo FÍNSKU. Ďalšími partnermi v projekte sú Gymnasio Pyrgou, PyrgosIleias v GRÉCKU, Hólabrekkuskóli, Reykjavík na ISLANDE, ITTS „Alessandro Volta“ Perugia v TALIANSKU, Instituto de Educación Secundaria, Rivas-Vacia Madrid v ŠPANIELSKU, Ömer seyfettin orta okulu, Istanbul v TURECKU, Perniön Yhteiskoulu, Perniö vo FÍNSKU a Srednja škola, Bedekovčina v CHORVÁTSKU. Projekt, ktorý aktuálne prebieha je zameraný na prírodovedné predmety a jeho cieľom je zlepšiť úroveň a kvalitu výučby a učenia. Partneri spolupracujú na otázkach spoločného záujmu s možnosťou výmien učiteľov a žiakov po dobu 2 rokov, snažia sa zavádzať inovačné postupy do vzdelávania a spolupráce s partnermi.

V roku 2011 pracovali naši študenti v projekte Rope Skipping to Health, ktorého hlavným koordinátorom bola Gemeinschatfts Hauptschule, Mönchengladbach v NEMECKU. Ďalšími partnermi boli Oostvaarderscollege, Almere v HOLANDSKU, Laurin koulu, Salo vo FÍNSKU a ITTS „Alessandro Volta“ Perugia v TALIANSKU. Projekt bol zameraný hlavne na šport a zdravie. Okrem zavádzania nových učebných prístupov k vyučovaniu cudzích jazykov, využívania nových informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní, bolo jeho hlavným cieľom boj proti obezite v mladom veku a zvýšenie povedomia žiakov, rodičov, učiteľov a širokej verejnosti o tomto probléme. Úlohou projektu bolo počiatočné štúdium problému, získanie vstupných údajov, merania, cvičenie, testovanie a analýza dosiahnutých výsledkov. Tieto činnosti sa uskutočnili tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni v rámci pracovných stretnutí. Výstupom bola štúdia porovnávajúca dosiahnuté výsledky, publikovaná na internetovej stránke projektu a v databáze EST (EuropeanSharedTreasure) – informačnom nástroji programu.

Do projektu Let´s Entertain You sme sa zapojili v roku 2008. Jeho hlavným koordinátorom bolo Picasso Lyceum, Zoetermeer v HOLANDSKU. Ďalšími partnermi bola Gesamtschule, Hüllhorst v NEMECKU, Gimnazjuim Noblistów Polskich, Gliwice v POĽSKU a Özel Nilüfer YildirimIkögretim Okulu, Bursa v TURECKU. Vybraní žiaci našej školy vycestovali do partnerských európskych krajín, aby viedli interkultúrny dialóg na témy: diverzita v Európe, kultúrne dedičstvo, poznávanie partnerských regiónov a umenie. Projekt bol zameraný aj na zavádzanie nových učebných prístupov k vyučovaniu cudzích jazykov a využívanie nových informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní.

Od roku 2008 sa pravidelne zapájame do „Výzvy na predkladanie návrhov podporovaných európskou komisiou“ v rámci podprogramu Erazmus + (predtým Comenius) Školské partnerstvá, ktorej cieľom je okrem iného rozvíjať európsku spoluprácu stredných škôl formou multilaterálnych školských partnerstiev a tiež rozvíjať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov formou účasti na rôznych vzdelávacích aktivitách.