Občianske združenie EPEUS

English 

 

  • Občianske združenie EPEUS je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie pri Gymnáziu, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
  • Účelom občianskeho združenia EPEUS je financovanie a materiálne zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole, starostlivosť o ďalší odborný rast učiteľov, podpora všestranného rozvoja vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov školy s prihliadnutím najmä na rozvoj talentov a na podporu sociálne slabších žiakov.
  • Priamu činnosť občianskeho združenia (OZ) EPEUS riadi správna rada a správca OZ, kontrolnú činnosť vykonáva dozorná rada OZ.
  • Majetok OZ tvoria členské príspevky, dotácie štátnej správy, dary sponzorov, hmotný majetok OZ, prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít, grantov a pod.
  • správcom OZ EPEUS je Ing. Jozef Pavlo, e-mail adresa priezviskospravcu@gymsnv.sk

 

účet: OZ EPEUS

VÚB Spišská Nová Ves, č. účtu: 166 988 7453/0200

IČO: 3554 7910

DIČ: 2021 770 630

 

Tlačivo o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane vo formáte pdf.

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Comments are closed.