Certifikát kvality riadenia

Vedenie Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves, vyhlasuje politiku kvality, ktorá je základom stratégie riadenia tohto gymnázia. Pre ďalší rozvoj gymnázia, pre trvalé zabezpečenie kvality výkonov gymnázia, a pre možnosť trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality, sa vedenie gymnázia, rozhodlo prijať túto zásadu riadenia a vyhlasuje ju za svoju politiku kvality:

Kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu uspokojovať všetky objektívne očakávania zákazníkov a dôveru v osobnostný rozvoj u všetkých zamestnancov gymnázia.

Pre naplnenie tejto politiky kvality, vedenie gymnázia vytýčilo nasledovné strategické ciele, ktoré sú minimálne raz ročne, v správe o účinnosti systému manažérstva kvality gymnázia podrobené komplexnému zhodnoteniu.

  • v súlade s požiadavkami noriem a zákazníkov sústavne zvyšovať efektívnosť systému manažmentu kvality
  • v súlade s požiadavkami noriem a zákazníkov sústavne zvyšovať vedomie o politike kvality a o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu u všetkých zamestnancov gymnázia
  • v súlade s požiadavkami noriem a zákazníkov pravidelne preskúmavať a vytvárať optimálne podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu
  • v súlade s požiadavkami noriem a zákazníkov trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality s prioritou tvorby optimálnych podmienok vzdelávania pedagogických aj nepedagogických pracovníkov gymnázia

 

Comments are closed.