Chémia trošku inak

Našim prvákov sa výroba voňavých mydielok síce páčila, ale svoje bádanie posunuli opäť o stupienok vyššie.

S kozmetickými výrobkami sa stretávame každý deň, avšak len málokto sa zamýšľa nad chemickými procesmi, ktoré vedú k finálnej podobe používaného produktu. Preto v  spolupráci so svojou chemikárkou Jankou Dolinskou a pod záštitou klubu Amavet 833 zavítali do lokálnej kozmetickej firmy Herba drugs, s.r.o.

Milé privítanie, laboratórium plné farebných fľaštičiek, výrobný proces, testovanie…

Veľmi si ceníme, že nás zakladateľka pani Milá privítala vo svojej rodinnej firme s 30-ročnou históriou a že nám umožnila nazrieť do tajov alchýmie chemickej výroby kozmetických produktov. Informovala nás o celom postupe výroby jediného produktu – od návrhu výrobku,  prototypu prvej vzorky, ktorého príprava trvá aj celý rok až do obdobia testov kvality. A až po uvedených zložitých peripetiách nasleduje výroba vo veľkom vo výrobnej hale.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili spoznať, ako funguje chémia v praxi a ako sa zdanlivo obyčajné a každodenné kozmetické výrobky rodia krok za krokom, aby nám slúžili, pomohli a potešili nás.

Jana Dolinská v spolupráci s klubom Amavet

Comments are closed.