Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves v zmysle § 84 odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu

zástupca riaditeľa školy pre výchovnovzdelávací proces od 01.09.2022.

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

· podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

· bezúhonnosť

· zdravotná spôsobilosť

· ovládanie štátneho jazyka

· podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca najneskôr do 31.8.2026

Požadované doklady:

· žiadosť o prijatie do zamestnania

· profesijný životopis

· kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

· písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

· čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.

Platové zaradenie a plat:

nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 1 028,50 € v závislosti od zaradenia do platovej triedy a odpracovaných rokov + príplatky.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na skola@gymsnv.sk najneskôr do 20. júna 2022 do 10.00 hod.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy

Telef. kontakt: 053/4422259 email: skola@gymsnv.sk

V Spišskej Novej Vsi 6. júna 2022

Comments are closed.