POKYNY K OTVORENIU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 streda 2. septembra 2020

Si pozrite ďalej v článku …

  1. Časový harmonogram nástupu žiakov po ročníkoch cez zadný vchod:

1. ročník   7.45 h

2. ročník   8.00 h

3. ročník   8.15 h

4. ročník   8.30 h

  • Pri vstupe do školy bude vykonaný ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok.
  • Žiaci prichádzajú do školy bez sprievodu zákonného zástupcu.
  • Žiak má dve rúška (jedno náhradné musí mať v prípade potreby u seba ) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Všetci žiaci školy dodržiavajú pravidlo R – O – R (rúško – odstup – ruky).
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Žiadame rodičov a žiakov školy o preštudovanie daného materiálu a jeho dôsledné dodržiavanie v praxi.

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

  • Žiaci sú povinní priniesť so sebou a odovzdať triednemu učiteľovi:

V prípade technických problémov si predmetné vyhlásenia na vyplnenie prevezmite od služby na školskom dvore.

                                                                                                          Vedenie školy

Comments are closed.