Medikmi na dva dni

Začiatkom tretieho májového týždňa sme spolu s deviatimi študentmi tretieho ročníka absolvovali exkurziu Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pozrite si fotky vo fotogalérii.

Dvojdňový program nám pripravili nasledovné vedecké inštitúcie v Olomouci:  Ústav biologie, Ústav lékařské chemie a biochemie, Ústav pro práci s laboratorními zvířaty LF a Interaktivní centrum vědy Pevnost poznání Olomouc.

Už v prvý deň sa z našich študentov stali medici. Najprv si v budove Teoretických ústavov LF UP, konkrétne v Ústave biologie, vypočuli prednášku lektorky Dr. Zuzany Židovej na tému Hematopoéza. Následne absolvovali navlas rovnaké praktické cvičenia týkajúce sa danej problematiky, aké vykonávajú študenti medicíny v prvom ročníku. Po skončení výučbovej časti sme sa presunuli do výskumných laboratórií ústavu. Na študentov tam čakali ďalšie veľmi zaujímavé úlohy. Oboznámili sa s izoláciou molekúl DNA z  biologického materiálu, samostatne si pripravili agarózový gel na elektroforetickú detekciu, každý naniesol svoju vzorku do gélu a naučil sa pracovať s automatickou mikropipetou.

Počas elektroforetickej detekcie sme navštívili Anatomické múzeum pri Ústave normálnej anatómie a po návrate do laboratória študenti vyhodnotili získané výsledky. Pracovali bezchybne, nedošlo ku žiadnej kontaminácii. V záverečnom hodnotení pani doktorka študentov pochválila za celodennú usilovnosť a neutíchajúci zájem o vedecké bádanie.

Z teoretických ústavov smerovali naše kroky pred budovu Prírodovedeckej fakulty UP, kde nás očakávala projektová manažérka UP pani Mgr. Blanka Krausová a zaviedla nás do Interaktívneho centra vedy Pevnost poznání Olomouc. Ako „matka“ projektu nám zabezpečila vstup mimo otváracích hodín, a tak sme mali celý areál len sami pre seba. Oboznámila nás s históriou projektu od myšlienky až po samotnú realizáciu. S veľkým záujmom sme vstrebávali odborný výklad a prakticky vyskúšali  jednotlivé expozície. Najväčšmi nás zaujal model obrieho oka, obrí model mozgu, trenažér pre nadzvukových pilotov a astronautov, model potuliek korytom Moravy, olomouckej čističky vôd aj zátopov města Olomouc a planetárium. Všetky expozície zhotovili samotní pracovníci a študenti Univerity Palackého.

V druhý deň nášho pobytu v Olomouci nás pani Doc. Dr. Jitka Vostálová, PhD. privítala v Ústave lekárskej chémie a biochémie. Návštevu sme začali v časti praktickej výučby, kde sme boli svedkami prebiehajúceho cvičenia anglického programu. Študenti sa oboznámili s výučbou,  riešenými úlohami, výpočtami a prístrojmi, ktoré sa na cvičeniach používajú. Náš bohatý pracovný program pokračoval        v Ústave pre prácu s laboratórnymi zvieratami, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritériá smerníc EÚ. Jeho vedúci MVDr. Dalibor Doležal, MBA nás podrobne informoval o veľmi zaujímavej práci – chove laboratórnych myší, potkanov a králikov, ktoré sa využívajú na vedecké experimenty všetkých ústavov LF. Najzaujímavejšími miestami boli celkom iste operačná miestnosť s inhalačnou anesteziologickou aparatúrou a stanica bariérového chovu.

Po návrate do Ústavu chémie sme si prezreli všetky výskumné laboratóriá, oboznámili sme sa s riešenými projektmi a materiálno-prístrojovým vybavením. V  závere prehliadky poskytla pani docentka študentom informácie o štúdiu a o prijímacom konaní.. V podvečerných hodinách sme sa vydali na cestu domov.

Naše veľké ĎAKUJEME patrí: pani Prof. RNDr. Jitke Ulrichovej, CSc. – prednostke Ústavu lékařské chemie a biochemie LF a zároveň prorektorke pre vzdelávanie, vedu a výskum UP, pani Doc. RNDr. Jitke Vostálovej, PhD., Doc. RNDr. Vladimírovi Divokému, PhD. – prednostovi Ústavu biologie, pani  Dr. Zuzane Židovej, MVDr. Daliborovi Doležalovi, MBA – vedúcemu Ústavu pre prácu s laboratórnymi zvieratami a takisto pani Mgr. Blanke Krausovej, projektovej manažérke UP                      za možnosť navštíviť všetky spomínané pracoviská a získať poznatky o najmodernejších trendoch                    vo výučbe a výskume na Lekárskej fakulte UP v Olomouci.

                                                                                           RNDr. et Mgr. Michaela Kesselová

Comments are closed.